Projekt Pågående

Bostäder och lokaler i Primusområdet

Lilla Essingen

I Primusområdet, del av Ulvsunda 1:1, på Lilla Essingen utförs markarbeten och byggnation för att möjliggöra cirka 600 nya bostäder och lokaler för publikt ändamål i husens bottenplan samt ny park.

Planerade arbeten

 

Projektfakta

600 bostäder, förskola och park med mera

Planen ska fullfölja intentionerna som anges i Stockholms översiktsplan att skapa en attraktiv stadsmiljö och bättre möjligheter till rekreation vid stadens vatten. Detaljplanen för Primus 1 vann laga kraft 29 juni 2018. Stadens markarbeten påbörjades i augusti 2022.

Planen möjliggör drygt 600 nya bostäder. För att skapa en levande stadsmiljö planeras en ny förskola och verksamhetslokaler som kan rymma verksamheter till exempel restaurang eller café i fastigheternas bottenplan.

Ett nytt promenadstråk vid vattnet gör det enkelt och trevligt att röra sig runt ön. Kvarteren formar sig i en solfjäderform med tydliga siktlinjer och stråk ned mot parkerna och vattnet. Mot Essingeleden placeras områdets högsta och mest slutna byggnader. Dessa fungerar som skärmbyggnader och ger förutsättningar för en bra ljudmiljö för byggnaderna och miljön innanför.

All befintlig bebyggelsestruktur, kontorshusen och garage är rivna och kommer att ersättas av bostadsbebyggelse. Före detta Primushamnen fylls igen för att ge plats till dels nya bostäder och dels för att skapa välbehövlig parkmark vid vattnet. Parkering ordnas i garage.

En sammanhängande park och ett promenadstråk vid vattnet bidrar till stadsdelens rekreationsintressen. Kontakten med vattnet utvecklas och parkytorna får fler funktioner med sittplatser, planteringar, bryggor, ny badstrand och lekplats.

Båtklubbsverksamheten som redan finns bredvid Östra Primusparken utvidgas med fler flytbryggor och nytt klubbhus för Lilla Essinge båtklubb och Lux båtklubbar. Vinteruppläggning av klubbens båtar har anordnats inom Ulvsundavikens varvsförening. 

Tidplan

Stadens arbeten med att bygga på allmän platsmark startade i augusti 2022.

Detaljplanen för Primus 1 vann laga kraft 29 juni 2018.

 

Bildgalleri

Situationsplan
Situationsplan. Bild: Sweco
Flygbild över Primusområdet. Bilden är tagen 15 maj 2023. Foto: Lennart Johansson, Stadsbyggnadskontoret.
Flygbild över Primusområdet. Bilden är tagen 15 maj 2023. Foto: Lennart Johansson, Stadsbyggnadskontoret.
Vy över huvudstråket sett från kajen
Vy över huvudstråket sett från kajen. Bild Sweco
Vy över parkstråket med sin entréplats till området
Vy över parkstråket med sin entréplats till området. Bild: Sweco.
Vy över västra primusparken mot norr
Vy över västra primusparken mot norr. Bild: Sweco
Vy över badstranden vid östra primusparken
Vy över badstranden vid östra primusparken. Bild: Sweco
 Vy över den östra delen av primusparken. Bild: Oscar Properties.
Vy över den östra delen av primusparken. Bild: Oscar Properties.
Vy över den nya lokalgatan mot nordost.
Vy över den nya lokalgatan mot nordost. Bild: Sweco
Vy över hus 7 mot Huvudstråket
Vy över hus 7 mot Huvudstråket. Bild: Oscar Properties
Vy över hus 5 och västra primusparken.
Vy över hus 5 och västra primusparken. Bild: Arkitema Architects AB
Vy över hus 12, 13, och 14 från vattnet.
Vy över hus 12, 13, och 14 från vattnet. Bild: Arkitema Architects AB
Primus promenadstråk
Ny planerad strandpromenad i svart. Bild: Sweco

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Monica Almquist

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad