Projekt Pågående

Bostäder och lokaler i Primusområdet

Lilla Essingen

Staden växer. I Primusområdet, del av Ulvsunda 1:1, på Lilla Essingen pågår ett arbete med detaljplan för att möjliggöra cirka 600 nya bostäder och lokaler för publikt ändamål. Planen ska fullfölja intentionerna som anges i Stockholms översiktsplan att skapa en attraktiv stadsmiljö och bättre möjligheter till rekreation vid stadens vatten.

Projektfakta

600 bostäder, förskola och park med mera

Planen möjliggör cirka 600 nya bostäder, varav cirka 210 bostäder på stadens mark och 390 bostäder på privat mark. Cirka 110 bostäder, som byggs på stadens mark, planeras som hyresrätter. För att skapa en levande stadsmiljö planeras en ny förskola och verksamhetslokaler som kan rymma verksamheter till exempel restaurang eller café i fastigheternas bottenplan. Ett nytt promenadstråk vid vattnet gör det enkelt och trevligt att röra sig runt ön. Kvarteren formar sig i en solfjäderform med tydliga siktlinjer och stråk ned mot parkerna och vattnet. Mot Essingeleden placeras områdets högsta och mest slutna byggnader. Dessa fungerar som skärmbyggnader och ger förutsättningar för en bra ljudmiljö för byggnaderna och miljön innanför.

All befintlig bebyggelsestruktur, kontorshusen och garage rivs och ersätts med bostadsbebyggelse. Före detta Primushamnen fylls igen för att ge plats till dels nya bostäder och dels för att skapa välbehövlig parkmark vid vattnet. Parkering ordnas i garage.

En sammanhängande park och ett tillgängligt promenadstråk vid vattnet bidrar till stadsdelens rekreationsintressen. Kontakten med vattnet utvecklas och parkytorna får fler funktioner med sittplatser, planteringar, bryggor, ny badstrand och lekplats.

Båtklubbsverksamheten som redan finns bredvid Östra Primusparken utvidgas med fler flytbryggor och nytt klubbhus för Lilla Essinge båtklubb ges plats i ny byggnad i norr och blir som en slags samlingspunkt för båtlivet vid planområdet. Vinteruppläggning av klubbens båtar anordnas inom Ulvsundavikens varvsförening.

Tidplan

Oscar Properties river befintliga hus inom området.
Detaljplanen för Primus 1 vann laga kraft 29 juni 2018.

Byggaktörer

Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret, Oscar Properties, Svenska Bostäder och Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB.

Ytor för vinterförvaring av båtar flyttas

Bildgalleri

Situationsplan
Situationsplan. Bild: Sweco
Vy över huvudstråket sett från kajen
Vy över huvudstråket sett från kajen. Bild Sweco
Vy över parkstråket med sin entréplats till området
Vy över parkstråket med sin entréplats till området. Bild: Sweco.
Vy över västra primusparken mot norr
Vy över västra primusparken mot norr. Bild: Sweco
Vy över badstranden vid östra primusparken
Vy över badstranden vid östra primusparken. Bild: Sweco
 Vy över den östra delen av primusparken. Bild: Oscar Properties.
Vy över den östra delen av primusparken. Bild: Oscar Properties.
Vy över den nya lokalgatan mot nordost.
Vy över den nya lokalgatan mot nordost. Bild: Sweco
Vy över hus 7 mot Huvudstråket
Vy över hus 7 mot Huvudstråket. Bild: Oscar Properties
Vy över hus 5 och västra primusparken.
Vy över hus 5 och västra primusparken. Bild: Arkitema Architects AB
Vy över hus 12, 13, och 14 från vattnet.
Vy över hus 12, 13, och 14 från vattnet. Bild: Arkitema Architects AB
Primus promenadstråk
Ny planerad strandpromenad i svart. Bild: Sweco

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Monica Almquist

Projektledare, exploateringskontoret

Maria Wagén Granberg

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad