Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Bostäder och verksamhet i Långbroparken

Långbro

Ett förslag på cirka tio bostäder och en publik verksamhet i Långbroparken.

Projektfakta

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för cirka tio bostäder och publik verksamhet inom fastigheten Långbro 1. Planarbetet ska inledas med att utreda den befintliga bebyggelsens kulturhistoriska värden. Utredningen ska ligga till grund för avvägning mellan bevarande och de värden som ny bebyggelse kan tillskapa på platsen vid rivning.

Planförslagen ska bidra till att bredda bostadsutbudet och tillskapa nya värden som stärker Långbroparken som mötesplats.

Fastighetsägare

Fastigheten ägs av Fredrik Eriksson Fastighets AB.

Tidplan

  • Samråd: februari 2024
  • Granskning: december 2023
  • Antagande: april 2025

Bildgalleri

Karta som visar lägen och preliminära avgränsning för de två planområdena samt pågående detaljplaner och program i närområdet. Lågbron 1 är markerad med fastighetsgräns. Läkarvillan 1 är markerad med en cirkel.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Annika Lindgren

Planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad