Projekt Planerat

Bostäder vid Tengdahlsgatan

Södermalm

Ett förslag till ny detaljplan för bostäder vid Tengdahlsgatan på plats som idag används som parkering ska tas fram. Förslaget berör Färgarplan, en del av fastigheten Södermalm 8:57. Förslaget är på samråd 30 maj-11 augusti 2023.

Projektfakta

Förslaget ska göra det möjligt att bygga nya bostäder vid Tengdahlsgatan i anslutning till Tengdahlsparken, på Södermalm. Planen uppskattas ge ett tillskott på cirka 50 nya bostäder fördelade på tre fristående flerbostadshus i fem våningar med en indragen sjätte våning. Bostäderna avses upplåtas som bostadsrätter. I en del av den förhöjda bottenvåningen föreslås lokaler och i källarplanet blir det parkeringsplatser. Elnätstationen som finns idag på platsen flyttas till källardelen i en av den nya byggnaderna.

Förslaget i 3D

Staden har tagit fram en 3D-modell över förslaget.

Färgarplan i 3D, (extern länk)

Parkeringsplats blir bostäder

Förslaget ska göra det möjligt att bygga nya bostäder i korsningen Tengdahlsgatan och Barnängsgatan. På platsen finns idag bland annat en asfalterad parkering med plats för 16 bilar.

Stockholm ska växa

Planförslaget ligger i linje med stadsbyggnadsmålet ”En växande stad” som innebär att Stockholm ska fortsätta växa och att fler ska ha möjlighet att hitta bostad. I utbyggnadsstrategin ”Möjliggöra värdeskapande kompletteringar” står att alla stadsdelar ska utvecklas för att bostads- och hållbarhetsmål ska kunna uppnås och att det kan göras möjligt genom kompletteringar av befintlig bebyggelse.

Preliminär tidplan

  • Start-PM i stadsbyggnadsnämnden, november 2015
  • Samråd, 30 maj – 11 augusti 2023
  • Granskning, kvartal 1 2024
  • Antagande, kvartal 2 2024

Inblandade aktörer

Färgarplan, som är en del av fastigheten Södermalm 8:57, ägs av Stockholms stad och är markanvisad till Folkhem Trä AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bilder samrådsförslag

flygfoto med ungefärligt planområde markerat med röd fyrkant
Ungefärligt planområde

Kontakt

Nynke De Jong

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Kamilla Nerell

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad