En upplyst träbyggnad omgiven av träd och gräs.
Vy över föreslagen ceremonibyggnad.
Projekt Planerat

Byggnad för begravningsceremonier

Skrubba

Strandkyrkogårdens begravningsplats i Skrubba kan få en ny byggnad för begravningsceremonier. För att göra detta möjligt behövs en ändring av detaljplanen.

Projektfakta

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en ceremonibyggnad inom Strandkyrkogårdens begravningsplats. Den gällande detaljplanen för Strandkyrkogården tillåter inte det.

För att öka Strandkyrkogårdens attraktivitet föreslås en byggnad för begravningsceremonier. Byggnaden kan bli en naturlig målpunkt i landskapet.

Ceremonibyggnaden placering föreslås i Strandkyrkogårdens nordvästra del, i anslutning till en befintlig parkdamm. Placeringen är vald för att skapa goda utblickar. Det blir även en stilla plats där det kan inrymmas olika begravningstraditioner och varierande antal begravningsgäster.

Byggnaden får en värdig framtoning med hög kvalitet i utförande och gestaltning. Byggnaden ska uppföras med fasader främst i trä, med sockel i granit och sedumtak.

En byggnad för begravningsceremonier i Strandkyrkogården kan bidra till att utveckla begravningsplatsen till en viktig mötesplats. Det är i enlighet med vår översiktsplan.

Planområdet är beläget inom begravningsplatsen Strandkyrkogården i Skrubba, i sydöstra Stockholm intill Tyresö kommun. Området angränsar i väster till Drevviken och i öster till verksamhetsområdet kallat Skrubbatriangeln.

Preliminär tidplan

  • Samråd 15 december 2020 – 9 februari 2021
  • Granskning: 5 oktober 2022 – 18 november 2022
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: kvartal 1 2023

Byggaktör

Beställare är kyrkogårdsförvaltningen. Stockholms stad äger marken som förvaltas av Kyrkogårdsförvaltningen.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Maria Borup

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad