Projekt Planerat

Centralstationen

Norrmalm

Ett detaljplanearbete för Centralstationen inklusive norra och södra bangården (spårområdet från Centralbron i söder till Kungsbron i norr) har påbörjats.

Projektfakta

Vad?

Tillsammans med involverade aktörer tar nu Stockholms stad fram en målbild som belyser områdets fulla potential. Utifrån denna målbild vidareutvecklas en detaljplan för området. Genom en överdäckning av spårområdet kan ny byggbar mark skapas.

En överdäckning av spårområdena mellan Kungsgatan och Klarabergsviadukten, Centralstationen och Vattugatan gör så att ny mark skapas. Det möjliggör för nya kontor, handel, bostäder och parkmiljöer.

Varför?

Syftet med planarbetet är att pröva en struktur för området som ska bidra till:

  • Att Centralstationsområdet blir en mer integrerad del av city.
  • En sammanhållen stadsmiljö.
  • Förbättrade och mer tillgängliga stråk.
  • Stärkta offentliga rum.
  • Varierad bebyggelse och innehåll.

Förnyelsen av City har människan i fokus. Inriktningen är bland annat att skapa intensiva stadsmiljöer, attraktiva stråk, aktiva bottenvåningar och bättre kontakt med vattnet. Översiktsplanen pekar på vikten av en socialt sammanhållen och levande stad där tillgången till service är viktig. Föreslagen utveckling överensstämmer med intentionerna i översiktsplanen.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Anna Arén

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad