Snedbild över de två platser där ny bebyggelse föreslås. Rosa markering visar ungefärlig avgränsning av planområdet.
Projekt Planerat

Cirka 360 bostäder vid Bergslagsvägen

Vällingby

Cirka 360 bostäder planeras på två platser vid Bergslagsvägen, 310 bostäder vid Fornkullen och 50 bostäder vid Vällingbyrondellen. Bostäderna planeras bli både bostadsrätter och hyresrätter.

Projektfakta

Cirka 360 bostäder på två platser

Vid Fornkullen, mellan Bergslagsvägen och Kirunagatan, föreslås lamellhus och eventuellt punkthus med sammanlagt cirka 310 bostäder. De nya husen föreslås rama in kullen och skapa platser för rekreation och lek i naturområdet. Släpp med naturmark planeras mellan husen för att skapa gröna kopplingar som bjuder in allmänheten till parkrummet från omkringliggande gator. Bebyggelsen ska anpassas efter topografin, natur- och kulturmiljön och hänsyn ska tas till befintliga fornlämningar.

Vid Jämtlandsgatan, intill Vällingbyrondellen, föreslås cirka 50 bostäder. Den nya bebyggelsen ska förhålla sig till intilliggande lamellhus från 1950-talet. Bebyggelsens storlek, form och funktion ska bidra till att stärka kopplingen över Bergslagsvägen och vidare till tunnelbanan.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder i ett läge nära grönområden, kollektivtrafik och service – samtidigt som den ska bidra till att utveckla Bergslagsvägen till ett urbant stråk. Vidare är syftet att stärka Fornkullens rekreativa värden och trivseln på platsen. 

Byggaktör

ByggVesta och Svenska Bostäder

Tidplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i december 2022 och detaljplanearbetet startade.
  • Samråd planeras i kvartal 1, 2024.
  • Granskning planeras i kvartal 2, 2025.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden planeras i kvartal 3, 2025.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Läs mer om Stockholmshusen

Kontakt

Jonas Rissén

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Frida Månsson

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad