Den tänkta flygelbyggnaden i faluröd panel. Sedd från Monica Zetterlunds park med gräs och träd i förgrunden.
Perspektiv från Monica Zetterlunds Park. Flygelbyggnadens fasad utformas med faluröd träpanel med utanpåliggande träribbor.
Projekt Planerat

Utökning av restaurang vid Surbrunnsgatan

Vasastan

Fastighetsägaren av fastigheten Claes På Hörnet 1 vill utöka med ny restaurang och fler hotellrum. Den föreslagna byggnaden uppförs som en flygelbyggnad. Rotundan rivs och gården blir en entréplats.

Projektfakta

Vad är det som händer?

Detaljplanen syftar till att göra en utökning av den befintliga restaurang- och hotellverksamheten möjlig. Detta med en ny byggnad. Huset på platsen har anor från 1700-talet, vilket ställer krav på den tillkommande byggnadens utformning och volym.

Känslig kulturmiljö

Förändringen ska ske med hänsyn till stadsbild och kulturmiljö. Skydds- och varsamhetsbestämmelser införs i detaljplanen för att säkerställa ett bevarande av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen.

Var händer det?

Planområdet omfattar fastigheten Claes På Hörnet 1 och ligger intill Monica Zetterlunds park och Surbrunnsgatan i Vasastaden. Fastigheten är cirka 700 kvadratmeter.

Varför händer det?

Fastighetsägaren vill utveckla verksamheten och bygga ny restaurang och fler hotellrum.

Den nya byggnaden uppförs som en flygelbyggnad och bildar en kringbyggd gård som öppnar sig mot Surbrunnsgatan. Föreslagen byggnad uppförs i två våningar och ansluter i skala och karaktär till den historiska anläggningen.

Den senare tillkomna rotundabyggnaden rivs och gården utvecklas till en entréplats.

Preliminär tidplan

  • Samråd: 29 mars - 9 maj 2022
  • Granskning: 7 december 2022 - 24 januari 2023.
  • Antagande: Stadsbyggnadsnämnden har den 23 mars 2023 antagit förslag tilldetaljplan. Beslutet är överklagat.

De här är de inblandade aktörerna

Fastigheten Claes På Hörnet 1, ägs av Stockholms stad och upplåts med tomträtt till Claes På Hörnet Fastighets AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Martin Bretz

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad