Vy över en småbåtshamn med båtar, brygga och byggnader, Människor i rörelse. I bakgrunden syns träd, bostadshus och attraktioner vid Gröna Lund. Illustration
En småbåtshamn med bryggor föreslås på Beckholmens nordöstra sida, vy mot nordväst.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Beckholmen

Djurgården

Kungliga Djurgårdens förvaltning har ansökt om att en detaljplan upprättas för Beckholmen. Detaljplanens, Djurgården 1:38, huvudsyfte är att möjliggöra fortsatt användning av Beckholmen för såväl kommersiell som kulturhistorisk varvsverksamhet.

Detaljplanens huvudsyfte är att skydda Beckholmens kulturvärden, genom att medge ny bebyggelse så att den kulturhistoriskt värdefulla varvsverksamhetens utveckling kan säkerställas.

Detaljplanen föreslår en ny byggrätt för en verkstadshall på västra Beckholmen. På öns östra sida medges ett flertal mindre byggnader för varvsverksamhet samt verksamhet med maritim anknytning.

Detaljplanen medger även en utvidgning av Gustav V:s docka samt utfyllnader av Beckholmen. Vidare reglerar planen kaj- och brygganläggningar i vattenområdet.

I anslutning till Beckholmens nordöstra sida etableras en småbåtshamn. En hotellbåt medges.

Ägare

Beckholmen ägs av staten genom Statens Fastighetsverk. Kungen har enskild dispositionsrätt till mark och byggnader. Dispositionsrätten förvaltas av Kungliga Djurgårdens förvaltning. Kungliga Djurgårdens förvaltning upplåter del av marken genom arrende till Stockholms Reparationsvarv AB (SRVAB) och Beckholmens Dockförening.

Tidsplan

  • Samråd: 27 september–7 november 2022
  • Granskning: juni 2023
  • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden: september 2023
  • Antagande i kommunfullmäktige: oktober 2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Isabelle Lindbäck
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 103

Projekt på Djurgården

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad