fasaden före branden 2017
Fasaden före branden 2017.
Projekt Pågående

Fastighet på Biblioteksgatan byggs upp

Norrmalm

Fastigheten Vildmannen 7 på Biblioteksgatan skadades av en brand hösten 2017. Den här planen gör det möjligt att bygga upp fastigheten med såväl bostäder som kontorslokaler.

Projektfakta

Kontor och bostäder i brandskadad fastighet

Hösten 2017 utbröt en brand i fastigheten. I delen mot Biblioteksgatan brann i stort sett hela byggnadens innandöme ned. För gårdsflyglarna och delen mot Jakobsbergsgatan, som innehöll bostäder, brann vinden ned och den översta våningen brandskadades. Övriga våningar vatten- och rökskadades.

Planen gör det möjligt att återuppbygga fastigheten med kontor och bostäder. De värdefulla fasaderna bevaras och att ny bebyggelse byggs bakom dessa. 

Ett levande city

Bostäder bidrar till att göra City levande under en större del av dygnet. För att bostäderna ska kunna bidra med en social och trygghetsskapande karaktär är det viktigt att de även fortsättningsvis placeras i gatufasad.

Byggnaden är med sina unika fasader i roslagssandsten och rika ornamentering av stor betydelse för upplevelsen av Biblioteksgatans attraktivitet. En utgångspunkt för återuppbyggnad av kontorsdelen bör vara att hela den äldre gatufasaden bevaras och att en ny byggnad uppförs bakom den. 

Tidplan

  • Samråd: 5 mars - 16 april 2019
  • Granskning: 25 september - 23 oktober 2019.
    Under granskningstiden visas förslaget i lokal Fyrkanten, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: mars 2020
  • Laga kraft 11 januari 2020. Länsstyrelsens beteckning: 404-59265-2019.

Fastighetsägare

Fastigheten Vildmannen 7 ägs av Hufvudstaden AB.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och planarbetet är avslutat. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad