Fasad mot Smålandsgatan. Bild: General Architecture
Fasad mot Smålandsgatan. Bild: General Architecture
Projekt Pågående

Fler kontor vid Norrmalmstorg

Norrmalm

Vid Norrmalmstorg i City, i korsningen mellan Smålandsgatan och Norrlandsgatan, ligger fastigheten Skären 9. Kvarteret Skären är ett centralt beläget kvarter i anslutning till ett av stadens centrala torg och uppfördes 1983. Fler kontorslokaler planeras i anslutning till Norrmalmstorg.

Projektfakta

Vad?

En detaljplan har tagits fram som medger att de två plåtbeklädda takvåningarna rivs, och ersätts med nya kontorslokaler. Genom utökad byggrätt för påbyggnad på gathus och gårdshus tillförs två nya kontorsvåningar om cirka 3 000 kvadratmeter.

De två översta plåtbeklädda takvåningarna på de två husen på fastigheten Skären 9 rivs för att ge plats för nya kontorslokaler. Genom utökad byggrätt för påbyggnad på gathus och gårdshus tillförs två nya kontorsvåningar om cirka 3 000 kvadratmeter.

Varför?

I linje med stadens översiktsplan pekar visionen ut City som ett utvecklings- och omvandlingsområde. Inriktningen är att skapa en attraktiv, levande och trygg stadskärna bland annat genom att City kompletteras med ett funktionsblandat och varierat innehåll som till exempel fler bostäder, kultur, verksamheter.

Promenadstaden, Stockholms översiktsplan från 2010, anger området Skären som innerstadsbebyggelse. Projektet följer intentionerna i översiktsplanen och bidrar till att uppfylla utvecklingsmålet om fler arbetsplatser i enlighet med stadens Vision för City.

När?

  • Plansamråd 2014
  • Granskning 18 mars–15 april 2015
  • Antagande andra kvartalet 2015
  • Laga kraft 27 juni 2015
  • Planen har vunnit laga kraft och bygglov lämnades in i april 2017.

Vem?

Hufvudstaden AB och General Architecture.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Nikara Movafaghi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Karin Lindgren Gardby

Projektledare, exploateringskontoret

Martin Ottosson

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

(Media och kommunikation)

Uppdaterad