Projekt Pågående

Utveckling av kontorslokaler i Regeringskvarteren

Norrmalm

Utveckling och renovering av kontorslokaler i Regeringskvarteren pågår.

Projektfakta

Projektet möjliggör fler kontorslokaler

Syftet med planändringen är att möjliggöra fler och mer effektivt disponerade kontorslokaler för regeringskansliet genom att tillåta utökad byggrätt för gårdsbebyggelsen, samt inglasning av gård. Den nya byggnaden ges, som mest, samma höjd som anslutande byggnad mot Herkulesgatan. Planändringen innebär även att den ljusgård som finns i öster kan glasas in. Sammantaget medför förslaget att regeringskansliets kontorslokaler kan disponeras mer effektivt, vilket också är syftet med planändringen.

Ombyggnaden utgör en del av Statens Fastighetsverks stadsförnyelseprojekt Nya Klara. De befintliga byggnadsvolymerna från 1980-talet i kvarteret Björnen kommer till viss del att behöva rivas på grund av grundläggningsförhållanden i kombination med ändrade konstruktionsnormer och motsvarande byggnadsvolym nyuppföras. Det intilliggande Adelcrantzska palatset är statligt byggnadsminne vilket ställer särskilda krav på förändringarna. De fasader som ansluter till Adelcrantzska palatset ska dessutom utformas med hänsyn till palatset. Förslaget innebär inte bebyggande av någon ny mark, volymökningen avser endast utökning av antalet våningar jämfört med befintligt gårdshus. Eftersom höjden är anpassad till övrig bebyggelse i kvarteret kommer inte den nya byggnaden att vara synlig från gatorna.

Förslaget bidrar till att öka antalet arbetsplatser i Stockholm i ett kollektivtrafiknära läge och med god tillgång till service. År 2030 är City centrum för betydande delar av europeiskt näringsliv. En blandad stadsmiljö, hållbar stadsutveckling och god tillgång på moderna kontorslokaler gör att City har en unik koncentration av kvalificerade verksamheter inom näringslivet.

Regeringens lokaler

Mitt i Stockholms City ligger fastigheten Björnen och Loen 1, som ägs av svenska staten och förvaltas av Statens Fastighetsverk. Det är regeringskansliet som använder lokalerna

Detaljplanen

Detaljplanen för projektet vann laga kraft i mitten av 2014. En gällande plan för fastigheten Björnen och Loen 1 finns i Bygg- och plantjänsten.

Bygg- och plantjänsten, Björnen och Loen 1

Kontakt

Karin Lindgren Gardby

Projektledare, exploateringskontoret

Martin Ottosson

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

(Media och kommunikation)

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad