Projekt Planerat

Grön bullerskyddsskärm till Hagsätraskogen

Hagsätra

Hagsätraskogen ligger mellan Huddingevägen och Västra Stambanan. Nu planerar staden för att skogen ska bli ett naturreservat. För att minska buller från Huddingevägen planerar därför staden att bygga en grön bullerskyddsskärm.

Projektfakta

Stadsutvecklingsarbetet för Hagsätra och Rågsved

Sedan hösten 2016 pågår ett övergripande stadsutvecklingsarbete för hela Hagsätra och Rågsved. Utvecklingen av området har ett särskilt fokus på social hållbarhet, jämställdhet och att bryta den geografiska segregationen. Fokus ligger även på kopplingen mellan bebyggelse och natur. Exploateringskontoret planerar därför att upprätta ett naturreservat av Hagsätraskogen parallellt med utvecklingen av Hagsätra-Rågsved. Kommunfullmäktige väntas fatta det slutgiltiga beslutet om att inrätta naturreservatet preliminärt under hösten 2021.

Planerade naturreservat

Grönområdet Hagsätraskogen

Hagsätraskogen är ett populärt grönområde som används av områdets närboende, skolor och förskolor. Det finns även flera olika naturtyper samt ett rikt växt- och djurliv och området. Inrättandet av naturreservatet bidrar till att skydda den biologiska mångfalden samt att stärka området för rekreation och friluftsliv.

Avskärma buller från Huddingevägen

För att en större del av det planerade naturreservatet ska ha den ljudnivå som är rekommenderad av Naturvårdsverket behöver en bullerskyddsskärm byggas längs med Huddingevägen.Den gröna bullerskyddsskärmen består av moduler av metall som innehåller ljudisolerande material och växtsubstrat. I växtsubstratet planteras svenska naturarter som passar in i omgivningen. En växtbeklädd bullerskyddsskärm absorberar ljud bättre än traditionella skärmar och tar även upp luftburna partiklar. Dessutom bidrar en växtbeklädd skärm till ökad trivsel.

Den föreslagna lösningen är att skärmen ska vara 212 meter lång och 2,5 meter hög byggd i tre sektioner för att uppnå bästa effekt av bullerskydd.

Tidplan för projektet

Inriktningsbeslut togs i trafiknämnden den 24 september 2020. Genomförandebeslut fattades i trafiknämnden i augusti 2021. Byggstart planeras till våren 2022 och färdigställandet planeras till hösten 2022.

Staden genomför projektet

Stockholms stad ansvarar för planering och genomförande av projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad