• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Förråd vid Rågsvedsvägen

Hagsätra, Rågsved

En verksamhet för förrådsuthyrning planeras i ett område söder om Rågsvedsvägen. I planerna ingår även ett utegym och naturstig.

Utegym och naturstig klara

Nu är utegymmet och naturstigen i området färdigbyggda. Fortfarande finns vissa avspärrningar kvar för skydda ytorna tills dess att gräset etablerat sig. 

Det hela är så kallad grönkompensation för förråden i projektet. Grönkompensation innebär att staden på något sätt kompenserar för de värden som försvinner när naturmark behöver användas för att bygga exempelvis bostäder.

Utegymmet vid Rågsvedsvägen.

Om projektet

Efter beslut i exploateringsnämnden 2013 gavs markanvisning för ett område söder om Rågsvedsvägen till Itex Rental som planerade för maskinuthyrning i området. 

I april 2023 förvärvade Green storage AB fastigheten och det planeras nu istället för förrådsverksamhet. 

I området finns idag en fotbollsplan som nu föreslås ersättas av den nya verksamheten. En del naturmark kommer att asfalteras vilket kommer att kompenseras. Till exempel planeras ett utegym och en naturstig, samt placering av nedtagna träd, i närområdet.

Tidsplan

  • Samråd: 17 september - 29 oktober 2019
  • Granskning av detaljplanen: 10 juni - 21 juli 2020
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: hösten 2020. Detaljplanen överklagas. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet
  • Laga kraft: 9 mars 2021
  • Byggstart: Under 2023

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Kontakta projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Tony Andersson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 318

Elana Svanström
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 619

Projekt i Rågsved

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad