Torg med verksamheter och flerbostadshus runt omkring, sittytor och uteserveringar, människor i rörelse, illustration.
Hagsätra torg med ny bebyggelse. Illustration: Tengbom.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

470 bostäder, förskola och etiopisk kyrka vid Hagsätra centrum

Hagsätra

Stockholms stad planerar tillsammans med byggaktörer cirka 470 nya bostäder och en utveckling av Västra Hagsätra med Hagsätra centrum. Detaljplanen är antagen av kommunfullmäktige.

Projektet Västra Hagsätra omfattar Hagsätra centrum och ett område mellan centrum och Huddingevägen. Här planerar staden tillsammans med Ikano Bostad och andra byggaktörer cirka 470 nya bostäder i en blandning av hyres- och bostadsrätter. Bostäderna föreslås bli mellan 2 och 16 våningar. Väster om tunnelbanan planeras ett 16 våningar högt landmärke.

Stadens bolag SISAB planerar en friliggande förskola med sju avdelningar, och på den plats där fotbollsplanen ligger idag planerar etiopiska kyrkan en ny kyrkobyggnad. En ny plats för lek och aktivitet är i stället tänkt att skapas där etiopiska kyrkan ligger idag. I planförslaget ingår även fler mötesplatser och aktivitetsytor, samt en utveckling av parkerna Hagdalen och Ärtåkern.

I de samtal staden har haft med boende och verksamheter i området har många lyft behovet av att stärka Hagsätra centrum på olika sätt, till exempel med mer service och ökad trygghet. Detta är något staden kommer att arbeta mycket med inom ramen för projektet. Bland annat planeras centrum att göras mer öppet och levande genom att de två paviljongerna rivs och ersätts av ett bostadshus med verksamhetslokaler i bottenvåning. Vi kommer också att satsa på att förbättra entréer och stråk till och från centrum samt mellan centrum och Ormkärr.

Bilder

Byggnad invid torg, på byggnaden står det Hagsätra Centrum, människor i rörelse, illustration.
Nytt utseende för byggnaden på entrétorget vid tunnelbanan. Illustration: Tengbom.
Vy mot flerbostadshus med verksamhetslokal på bottenplan, människor i rörelse, fler bostadshus runt omkring, illustration.
Bostäder med verksamhet i bottenvåning vid Kvarntorpsgränd. Illustration: Tengbom.
Gångstråk, grönytor och i bakgrunden syns bil- och cykelgarage. Människor i rörelse, illustration.
Bil- och cykelparkering samt verksamhetslokal utmed Huddingevägen. Aktivitetsyta planeras på taket. Illustration: Tengbom.
Område med flerbostadshus med kringliggande grönytor, bakom skymtar en kyrkbyggnad i brunt med kupolformat tak, illustration.
Nya etiopiska kyrkan utmed Pålsbodagränd. Illustration: Belatchew Arkitekter.

Fokus Hagsätra Rågsved

Projektet Västra Hagsätra är en del av den första etappen i stadens övergripande områdesplanering för hela Hagsätra och Rågsved. Syftet är att stärka Hagsätra och Rågsved med cirka 3 000 nya bostäder och mer offentlig service som till exempel förskolor och parker.

Arbetet har delats in i fem deletapper:

 • Hagsätra centrum – Ormkärr
 • Rågsvedsvägen
 • Hagsätravägen
 • Bjursätragatan
 • Älvsjöbadet.

Projektet Västra Hagsätra ingår i etappen Hagsätra centrum – Ormkärr.

Digital vandring

Du kan se dig om i de planerade nya kvarteren.

Bilder

Vy mot flerbostadshus i olika nivåer, illustration.
Nya bostäder på Olshammarsgatan. Illustration: Ettelva arkitekter.
Vy mot byggnad längs med gata, träd, människor i rörelse, illustration.
Ny förskola utmed Vintrosagatan. Illustration: Niras Arkitekter.
Vy mot högt flerbostadshus, illustration.
16 våningar högt bostadshus precis väster om tunnelbanan. Illustration: Belatchew Arkitekter.
3d-vy över planförslaget med ny bebyggelse markerat i gult, illustration.
Vy över planförslaget sett från Ormkärr/Huddingevägen. Ny bebyggelse i gult. Illustration: Stockholms stad.

Tidsplan

 • Start-PM 23 augusti 2018
 • Byggstart för förskola sommaren 2019
 • Samråd 17 november 2020–15 januari 2021
 • Granskning 18 maj–14 juni 2022
 • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden juni 2023
 • Antagande i kommunfullmäktige, december 2023. Beslutet att anta detaljplanen har överklagats till mark- och miljödomstolen.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Mari-Liis Männik
Projektledare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 528

Anna Holmström
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 076-641 90 48

Fokus Hagsätra Rågsved

Projekt i Hagsätra

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad