• Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

520 bostäder vid Hagsätravägen

Hagsätra

Stockholms stad planerar för cirka 520 nya bostäder, lokaler och förskola i anslutning till Hagsätravägen. Planen är en del av stadsutvecklingsprojektet Fokus Hagsätra Rågsved.

Stockholms stad planerar för att utveckla området i anslutning till Hagsätravägen med cirka 520 bostäder, verksamhetslokaler,  och förskola. Den nya bebyggelsen ska bidra till att omvandla Hagsätravägen till en levande stadsgata med möjlighet till service och verksamhetslokaler. Merparten av bostäderna är tänkta att upplåtas som hyresrätter.

Hagsätra idrottsplats är redan idag en viktig mötesplats. I planen ingår att utveckla idrottsplatsen ytterligare för att locka besökare från olika bakgrund och stadsdelar. Även tillgängligheten till angränsande naturområden ska förbättras.

I planen ingår också att utreda förutsättningarna för en gång- och cykelbro över Nynäsbanan och Magelungsvägen. Bron ska bidra till att stärka kopplingarna till de omkringliggande stadsdelarna Älvsjö, Bandhagen, Högdalen och Rågsved.

10 delområden

Planområdet är uppdelat i 10 delområden i anslutning till Hagsätravägen i östra Hagsätra och norra Rågsved. Två alternativa lägen för en ny gång- och cykelbro ska utredas.

Översikt över området med preliminära avgränsningar markerade med olika färger.
Planområdets preliminära avgränsning i rosa, gult och lila.

Så tyckte ni

Under hösten 2021 genomförde vi en tidig dialog för etapp Hagsätravägen. Syftet var att få en djupare förståelse för området innan vi påbörjar detaljplaneringen.

En del av Fokus Hagsätra Rågsved

Planområdet ingår i det större stadsutvecklingsprojektet Fokus Hagsätra Rågsved, De sociala värdena är viktiga och fokus ligger på att skapa levande stadsdelar som utvecklas utifrån lokala förutsättningar och som är trygga och jämställda.

Tidsplan

 • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att påbörja detaljplanearbete december 2021
 • Samråd om detaljplan hösten 2024
 • Granskning under 2024
 • Antagande under 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktörer

Exploateringsnämnden har hittills fattat beslut om följande markanvisningar:

 • Område 1 och 2: Ikano bostadsutveckling AB och Ikano Bostad Hagsätra AB, hyresrätter.
 • Område 3: Wallenstam, hyresrätter.
 • Område 4: Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), skola och förskola
 • Område 7, 8 och 10: AB Stockholmshem, hyresrätter.

Kontakta projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Fokus Hagsätra Rågsved

Projekt i Hagsätra

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad