Vy av fasaden för den föreslagna bebyggelsen längs Herrhagsvägen. Bild: Varg arkitekter.
Vy av fasaden för den föreslagna bebyggelsen längs Herrhagsvägen. Bild: Varg arkitekter.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder vid Bordsvägen-Herrhagsvägen

Gubbängen

Stockholms stad har tagit fram ett förslag på nya bostäder vid Bordsvägen-Herrhagsvägen i Gubbängen.

Förslag till detaljplan möjliggör för cirka 90 nya bostäder vid Bordsvägen-Herrhagsvägen i Gubbängen i form av tre lamellhus. Ett hus placeras med gaveln mot Bordsvägen och två längsmed Herrhagsvägen. Husen längs Herrhagsvägen underbyggs med ett sammanhängande garage. Platsen ligger kollektivtrafiknära och har goda förutsättningar för ett hållbart byggande.

Förslag till detaljplan

Föreslagen bebyggelsen ska utformas i samspel med Gubbängens funktionalistiska och terränganpassade byggnader och förhålla sig till mötet med Tallkrogens småstugebebyggelse samt de nyare studentbostäderna längs Herrhagsvägen.

I bottenvåningen mot gathörnet Bordsvägen-Herrhagsvägen och i anslutning till parken föreslås en verksamhetslokal som kan komplettera områdets service.

Parken får en rumslig inramning och rustas upp med nya lek- och vistelsevärden. 

Kistvägen föreslås få en ny och förkortad anslutning till Herrhagsvägen, för att ge plats för bostäderna. En befintlig elnätsstation föreslås ersättas med två nya, vid Kistvägen respektive Getfotsvägen och en befintlig återvinningsstation föreslås få ett nytt läge utmed Kistvägen.

Fastigheten

Planområdet utgör del av fastigheten Gubbängen 1:1 som ägs av Stockholms stad.

Visionsbilder

Vy från korsningen Bordsvägen-Herrhagsvägen mot den föreslagna bebyggelsen och den utskjutande verksamhetslokalen. Bild: Varg arkitekter.
Vy av parken med sin nya inramning av bostadshus, sedd från Getfotsvägen. Bild: Varg arkitekter
Vy inifrån parken med exempel på en enklare möblering ovanpå ett nytt dagvattenmagasin. Bild: Varg arkitekter.
Vy mot norr med den föreslagna bebyggelsen längs Herrhagsvägen. Bild: Varg arkitekter

Så planeras stadsutveckling

Tidsplan för projektet

  • Startpromemoria togs 28 maj 2020
  • Samråd utfördes mellan 14 juni till 23 augusti 2022
  • Ställningstagande efter samråd skedde 26 januari 2023
  • Granskningsperiod: 29 november 2023 till 15 januari 2024
  • Antagande planeras under våren 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktör

Wallenstam AB 

Projekt i Gubbängen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad