Projekt Planerat

Gullmarsplans torg rustas upp

Johanneshov

Hösten 2022 börjar arbetet med att rusta upp Gullmarsplans torg. Trafiksituationen ska underlättas bland annat genom att minska biltrafiken på torget. Samtidigt kommer torget förbättras för gående, cyklister och besökare.

Projektfakta

Gullmarsplans torg är ett lokalt centrum med flerfamiljshus och verksamheter runt torget. Intill ligger en av Stockholms största knutpunkter för kollektivtrafik med cirka 80 000 påstigande per dygn. Detta gör att torget har många besökare från tidig morgon till sen kväll.

Idag omges Gullmarsplans torg av körbanor för bilar och transporter. Det är bara ytan mellan dessa som upplevs som ett torg. Både på gångbanorna runt torget och på torgytan rör sig många människor till fots. På gångbanorna är det trångt och de personer som sneddar över till torget måste korsa bil- och annan trafik vilket kan upplevas som rörigt.

Många fordon parkerar också hela dagar vilket gjort att det varit svårt att hitta en parkeringsplats för både korta och längre ärenden.

Nu kommer Stockholms stad göra en rad åtgärder för att förbättra trafiksituationen och skapa ett torg som känns tryggt och är inbjudande för såväl gående, cyklister och besökare.

Åtgärdsförslag

Sommaren 2021 testade Stockholms stad flera lösningar för att skapa en större torgkänsla på Gullmarsplans torg. Det gjordes genom att torget blev ett av stadens sommartorg där en tillfällig möblering gjorde det möjligt att utvärdera olika förslag i skarpt läge.

Staden har utvärderat dessa lösningar och tillsammans med boende, verksamheter och besökares synpunkter beslutat hur torgets utformning kommer att se ut.

I projektet kommer flera åtgärder göras, till exempel:

 • Torgets östra sida stängs av för fordonstrafik, istället skapas en vändplan norr om torget för leveranser
 • Korttidsparkering införs för att göra det lättare att hitta parkering vid kortare ärenden
 • Nya möbler, bänkar och växter kommer placeras ut för att skapa en trevligare miljö
 • Längs Gullmarsvägen byggs en genomgående gångbana där gående har företräde.
 • Cykelparkeringarna blir fler och befintliga ställ byts ut mot mer funktionella parkeringsplatser
 • Belysningen kommer förbättras men behålla sitt unika utseende
 • Ny vägvisning kommer sättas upp för att göra det lättare att hitta för besökare

Ett av de förslag som testades sommaren 2021 var att leda om trafiken på torgets östra sida för göra torget mer tillgängligt. Förändringen gjorde att fler människor stannade till och använde torget och möblerna under hela dagen. Biltrafiken runt torget minskade också markant vilket ledde till en ökad trafiksäkerhet med färre konflikter mellan gång- och biltrafikanter. Därför kommer torgets östra sida stängas av för fordonstrafik.

Som en del av ombyggnationen kommer även korttidsparkeringar införas för att öka omsättningen på parkeringsplatserna. Det kommer frigöra parkering för korta ärenden, vilket kommer leda till färre felparkerade fordon på till exempel lastplatser.

Staden kommer också göra en rad åtgärder för att skapa ett trevligt och inbjudande torg. Nya möbler, belysning, cykelparkeringar och växter kommer placeras ut för att skapa bättre förutsättningar för att besöka torget och en större känsla av trygghet.

Genom dessa åtgärder vill staden skapa ett mer levande torg där fler väljer att vistas under en längre tid. Gullmarsplans torg ska bli en plats som upplevs som tryggare och mer inbjudande.

Tryggare gångtunnel under Johanneshovsvägen

Gångtunneln under Johanneshovsvägen är en viktig länk i vägnätet för gående kring Gullmarsplan. Via tunneln kan gående ta sig från Gullmarsplan till bland annat Enskedehallen, Värmdö gymnasium och Årstaskogens naturområde.

Tidigare har många gående upplevt att det är otryggt att gå genom tunneln. Därför har Stockholms stad nu rustat upp inuti tunneln och vid de båda entréerna. Syftet är att öka tryggheten för gående.

Upprustningen av gångtunneln påbörjades i augusti 2021. Arbetet blev klart i mars 2022 och tunneln öppnade då åter för gående. Några mindre arbeten återstår. De kommer att genomföras senare under våren.

Såhär har vi rustat upp tunneln:

 • rengjort och vitmålat tak och väggar i tunneln och trappan
 • återanvänt befintlig belysning, som nu lyser dygnet runt
 • breddat den nedre delen av trappan
 • kompletterat och bytt ut granitsten i trappan
 • lagt ny ljusare markbeläggning med betongplattor i tunneln
 • röjt bort sly och trädstubbar vid tunnelns norra entré och lagt ut ny jord, planterat nya buskar och satt vårblommor.

Planerade och pågående arbeten i området

Området kring Gullmarsplan och Nynäsvägen i södra Stockholm ska under åren framöver utvecklas till en urban och trygg plats i staden. Knutpunkten ska utvecklas och platsen ska blir ett nav för södra Stockholm med ett levande stadsliv, med fokus på gående och cyklister med närhet till grönska och vatten.

Utveckling av området Gullmarsplan-Nynäsvägen

Trafikkontoret breddar gång- och cykelbanan längs Johanneshovsvägen med tydligare separering av gång- och cykeltrafik, förbättrad belysning och nya övergångsställen bland annat vid Enskedhallen, Värmdö gymnasium och Årstaskolan.

Breddning av gång- och cykelbana längs Johanneshovsvägen

Påverkan på trafiken

Framkomligheten kommer påverkas för samtliga trafikslag på torget under byggtiden. Det kommer vara möjligt att ta köra mellan Gullmarsvägen och Grafikvägen under hela byggtiden. Du kommer också kunna nå alla verksamheter runt Gullmarsplans torg så länge som arbetet pågår.

Tidplan

Upprustningen av Gullmarsplans torg startade 19 september 2022. Starten blev något försenad på grund av sen materialleveranser men projektet planeras vara färdigt enligt plan innan årsskiftet 2022/2023.

Bilder från Gullmarsplans sommartorg

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad