Projekt Planerat

Förbättringar på Gullmarsplans torg

Johanneshov

Stockholms stad ser över möjligheten att på kort sikt förbättra trafiksituationen på Gullmarsplans torg. Vi rustar även upp den närliggande gångtunneln under Johanneshovsvägen.

Projektfakta

Gullmarsplan är en knytpunkt för kollektivtrafik med cirka 80 000 påstigande på bussar och spårtrafik en vanlig vardag. I närheten av stationen ligger Gullmarsplans torg och ett litet lokalt centrum. Här erbjuds ett varierat utbud av service och tjänster, vilket gör torget välbesökt från tidig morgon till sen kväll.

Torget omringas idag av vägar och parkeringsplatser. Utformningen av torget tillsammans med biltrafiken, transporter till och från verksamheterna på torget och de många gående skapar en rörig trafiksituation.

Några av problemen som torgets utformning skapar är att:

  • Torget är vid vissa tidpunkter överbelastat av bilar vilket påverkar framkomligheten för samtliga trafikslag.
  • Platsen uppfattas som otrygg av gångtrafikanter.
  • Nedskräpning och klotter är vanligt förekommande.
  • Platsen fungerar dåligt för gående på grund av den omfattande biltrafiken.

För att åtgärda dessa problem kommer vi se hur vi med enkla medel kan förbättra trafiksituationen på Gullmarsplans torg och skapa ett tryggare och öppnare torg.

Inför projektet har trafikkontoret utrett olika möjliga förbättringar. Detta har skett genom att samla in synpunkter från boende, besökare och verksamheter. Under sommaren 2021 var Gullmarsplans torg ett sommartorg. Då testades en omledning av trafiken som skapade större ytor för gående, och vistelse.

Åtgärdsförslag

Projektet ska förbättra den upplevda tryggheten för gående och minska trafiken på torget. Det ska också bli tydligare vart det finns parkeringsplatser, platser för leveranser och hur trafiken regleras på torget.

Vi ska med enkla medel förbättra trafiksituationen på Gullmarsplans torg. Biltrafiken på torgytan ska minska och det ska bli lättare för gående att orientera sig.

Torget behåller sin gestaltning med naturstenen, träd och pelare med belysning som ger torget sitt unika utseende. Vi planerar också att:

  • Ersätta dagens reglering gångfartsområde med en rekommendera hastighet på max 20 km/h
  • Behålla vändslingan på den norra delen av torget
  • Byta ut sittplatserna på torget, och sätta upp nya
  • Förbättra belysningen på torget
  • Reglera och förtydliga angöring, lastning och parkering för att underlätta för kortare ärenden och hämtning/lämning av resenärer

Biltrafiken kommer också stängas av från att köra runt torget. Det kommer fortfarande gå att köra förbi torget, lämnar varor längs en slinga norr om torget och parkera söder om torget. Trafiken och gående kommer skiljas åt samtidigt som det blir större ytor för gående. Möjligheterna till leverans och parkering finns kvar men i mer begränsad utsträckning än tidigare.

Tryggare gångtunnel under Johanneshovsvägen

Gångtunneln under Johanneshovsvägen är en viktig länk i vägnätet för gående kring Gullmarsplan. Via tunneln kan gående ta sig från Gullmarsplan till bland annat Enskedehallen, Värmdö gymnasium och Årstaskogens naturområde. Den förbinder alltså Gullmarsplans torg och entrén till tunnelbana, tvärbana och bussterminal med gångvägar och målpunkter norr om Johanneshovsvägen och Gullmarsvägen.

Idag upplever många gående att det är otryggt att gå i tunneln. Därför rustar Stockholms stad upp inuti tunneln och vid de båda entréerna. Målet är att öka tryggheten och göra det lättare för gående att orientera sig i området, så att fler ska hitta till och använda gångtunneln. 

Upprustningen av gångtunneln påbörjades i augusti 2021 och planeras att slutföras vintern 2021. Under arbetet kommer tunneln vara avstängd under längre perioder med start måndagen den 6 september. Gående hänvisas till passage över Johanneshovsvägen via övergångstället strax intill gångtunneln.

Gullmarsplans gångtunnel

Tidplan

Upprustningen av torget börjar tidigast hösten 2022.

Upprustningen av gångtunneln startade i slutet av augusti 2021 och kommer vara färdig under vintern 2021. Under arbetet är tunneln avstängd längre perioder. Gående hänvisas till passage över Johanneshovsvägen via övergångstället strax intill gångtunneln.

Bilder från Gullmarsplans sommartorg

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad