Flygvy över Slakthusområdet med 4A Evenemangskvarteren markerade med vit linje.
Flygvy över Slakthusområdet med 4A Evenemangskvarteren markerade med vit linje.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Slakthusområdet etapp 4A – Evenemangskvarteren

Johanneshov

Detaljplanen för 4A (Styckmästaren 1 med flera, diarienummer 2020-14677) omfattar ett nytt torg kallat Evenemangstorget och ny bebyggelse för kontor, vård, centrumändamål och högskola för konstnärlig utbildning. Det planeras för att byggas två nya gångbroar över Arenavägen och en ny gång- och cykelbro över Nynäsvägen. Planen är en viktig del för att koppla ihop Slakthusområdet med Globenområdet och vidare mot Blåsut.

Mötesplats för evenemang och vardagsliv

Förslaget möjliggör en upprustning och utveckling av gator och torg. Evenemangstorget blir ett nav i området där starkt varierade flöden av människor möter många olika slags byggnader. Torgets utformning ska möjliggöra en flexibel mötesplats för både evenemang och vardagsliv.Innehåll och evenemang i omkringliggande byggnader som arenan och Stockholms konstnärliga högskola (SKH) ska tillåtas flytta ut på torget.

Kopplar ihop med kringliggande gator

Arenavägen föreslås i ett nytt läge som möjliggör att verksamheterna under arenan kan byggas ut och får nya entréer direkt mot gatan.Den nya bebyggelsen ska bidra till levande gator och torg.Detaljplanen förstärker också kopplingarna mellan Slakthusområdet och omkringliggande stadsdelar. Detta görs genom två nya trappor och broar som förbinder Evenemangstorget och Globenområdet, men även genom en ny gång- och cykelbro över Nynäsvägen mot Blåsut.

Informationsblad om 4A Evenemangskvarteren

Bilder

Illustration av Slakthusområdet med ny bebyggelse och bebyggelse som ska bevaras.
Illustration av ny bebyggelse (rosa) och bebyggelse som ska bevaras (gul) i 4A. Illustration: White arkitekter
Människor som går på en gågata bredvid en tunnelbanestation. Illustration Nyréns Arkitektkontor
Visionsbild 4A av gågatan Charkmästargatan vid den nya tunnelbaneuppgången mot Centrala parken. Illustration: Nyréns Arkitektkontor
En stor träbyggnad i trä med en stor stentrappa bredvid. Utanför sitter många människor på stolar. På husets skylt står det Stockholms konstnärliga Högskola.
Visionsbild 4A på Stockholms konstnärliga Högskola (SKH). Illustration: 3XN
Ett torg med en stor tegelbyggnad och Stockholsm konstnärlig högskola. Människor i rörelse. Illustration.
Visionsbild kvarter O och P i 4A. Nya kontorsbyggnader med centrum och service. Illustration: White Arkitekter.

Tidsplan

 • Maj 2021, start-pm klart
 • Februari 2022, arkitekttävling klar om Konstnärlig högskola
 • 24 maj–29 augusti 2022, samrådsförslag visas upp.
 • 8 juni 2022, samrådsmöte i form av öppet hus
 • 25 oktober–21 november 2023, granskning
 • Vår 2024, planförslag antas
 • 2025, detaljplan får laga kraft

Byggaktörer

Planförslaget tas fram tillsammans med markanvisade byggaktörer.

Stockholm Globe Arena Fastigheter (SGAF) äger Tele2 Arena. Arenavägen föreslås i ett nytt läge utanför arenan vilket möjliggör utbyggnad av lokaler för centrumändamål och service i bottenvåningen.

Atrium Ljungberg ska bygga en konstnärlig högskola och lokaler för kontor, handel och service. En befintlig industribyggnad bevaras och utvecklas med kontor och handel.

Castellum ska utveckla en fastighet där vissa delar av en befintlig byggnad sparas. Byggnaden kommer innehålla kontor och lokaler för handel och service.

Corem Property Group ska bygga ett kontorshus med lokaler för handel och service i bottenvåningen.

Bilder

En flygvy över ett torg omgärdat av vita flervåningshus med stora fönster och den stora Stockholmsarenan på en sidan. I bakgrunden syns Globen arena. Illustration.
Visionsbild 4A av Stockholmsarenan, Tolv Stockholm samt nya broar och trappor över Arenavägen. Illustration: CF Möller
En stor byggnad i flera våningar med stora fönster.En trappa integrerad i byggnaden leder från Evenemangstorget till arenorna. Illustration.
Visionsbild 4A ny kontorsbyggnad med trappa som leder från Evenemangstorget till arenorna. Illustration: Wester+Elsner
En illustration som visar en kontorsbyggnad i sju våningar.
Visionsbild ny kontorsbyggnad vid Rökerigatan med möjlighet till centrumverksamheter. Illustration: Gatun
Strukturplan över Slakthusområdet med etapp 4A markerad med röd linje. Ritad karta.
Strukturplan över Slakthusområdet med etapp 4A markerad med röd linje.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet i etapp 4 hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Vanliga frågor

Granskningsförslaget omfattar ett område i östra delen av Slakthusområdet. Planen möjliggör ny bebyggelse för konstnärlig utbildning, kontor, vård och centrumändamål. Genom en utbyggnad av gator och torg kopplas platsen ihop med kringliggande området genom bland annat en ny gång- och cykelbro över Nynäsvägen och två gångbroar över Arenavägen.

Förslag ger tydligare entréer till Slakthusområdet och ett nytt större torg kallat Evenemangstorget vid Tele2 Arena. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader bevaras och området utvecklas som en del av en hållbar blandstad för arbetande, besökare och studerande.

Staden har tagit fram ett Övergripande kvalitetsprogram för arkitekturen i Slakthusområdet som beskriver utformningen av den framtida bebyggelsen. Gestaltningsprinciper för gator, parker och torg finns sammanställda i ett kvalitetsprogram för offentliga rum som omfattar hela Slakthusområdet.

Inom varje detaljplan finns framtagna dokument som beskriver gestaltningen av byggnader och allmän platsmark. Gatorna ska vara kvalitativa stadsrum med höga vistelsevärden, vilket innebär att de utformas på de gåendes villkor. De befintliga byggnaderna ska varsamt byggas om, för att möta dagens behov av tillgänglighet och säkerhet, utan att förvanska de höga kulturhistoriska värdena. Nya byggnaderna ska utformas med respekt för den omgivande arkitekturen. Byggnadsmaterial från rivna byggnader ska om möjligt återanvändas. Nya material och färger ska smälta in fint i omgivningen. En stor omsorg ska läggas på bottenvåningarnas utformning, för att skapa en öppen och trygg miljö med högt i tak, många entréer och stora glaspartier.

Staden har tagit fram en mobilitets- och parkeringsstrategi för att stödja långsiktigt hållbara färdmedel. Strategin beskriver att Slakthusområdet har goda förutsättningar att bli ett område där boende, arbetande och besökare lätt kan ta sig till fots, med cykel och med kollektivtrafik.

För detaljplan 4A har en handlingsplan tagits fram i samarbete med byggaktörer för att säkerställa bland annat tillgång till cykelparkering, cykelpool med elassisterade lådcyklar, samt förutsättningar för och olika servicefunktioner som cykelservice samt leveransställen för paketutlämning.

Hushöjderna kommer att variera inom etappen. Nya byggnader föreslås bli fyra till åtta våningar. Tele2 Arena, som delvis ingår i detaljplanen, kommer fortsatt med sin höjd och volym, dominera närområdet.

Samrådstid för detaljplan 4A genomfördes 24 maj–29 augusti 2022. Granskning pågår 25 oktober–21 november 2023.

Under tiden för granskning visas förslaget upp i foajén på Palmfelt center, Palmfeltsvägen 5, samt i utställningsytan Fyrkanten på Tekniska nämndhuset på Kungsholmen.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Mats Jakobsson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 337

Milan Sofipour
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 426

Jenny Brolin
Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 532

Mer om stadsutvecklingsområdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad