• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Slakthusområdet etapp 2D – Tunnelbanekvarteret

Johanneshov

Det antagna förslaget för etapp 2D Tunnelbanekvarteret omfattar en byggnad med entré till ny tunnelbana i området samt lokaler och kontor.

Detaljplanen för etapp 2C kallad Tunnelbanekvarteret (Sandhagen 2 med flera) vid Arenavägen (diarienummer 2019-05073).

Områdets centrala mötesplats

Kvarteret utvecklas för att bli en central mötesplats och en viktig målpunkt i Slakthusområdets östra del för besökare och arbetande. Den nya tunnelbanestationen i Slakthusområdet kommer att ersätta tunnelbanestationerna Globen och Enskede Gård på Hagsätralinjen.

Ny byggnad med tunnelbaneentré

Planen omfattar en byggnad i 3–7 våningar med entré till tunnelbana och utåtriktade lokaler i bottenvåningen, samt kontorslokaler i övriga våningsplan. Byggnaden är utformad för att möta de olika skalor och arkitektur som finns i kringliggande kvarter, med äldre industribebyggelse i Slakthusområdet och mer storskalig kontor och kommersiell bebyggelse i Globenområdet.

Ny tunnelbana i Slakthusområdet

Region Stockholm bygger en ny tunnelbanestation i området med planerad trafikstart år 2030.

Informationsblad om 2D Tunnelbanekvarteret (pdf)

Tidsplan

  • December 2019, Start-pm beslutat i stadsbyggnadsnämnden
  • November 2020–januari 2021, planförslag på samråd
  • Oktober–november 2021, planförslag på granskning
  • April 2022, planförslag antogs i stadsbyggnadsnämnden
  • Juni 2022, planförslag fick laga kraft

Byggaktörer

  • Atrium Ljungberg ska bygga den nya byggnaden.
  • Region Stockholm, FUT (Förvaltning Utbyggd Tunnelbana) ska bygga ny tunnelbanestation.

Bilder

Karta med tunnelbanekvarteret 2D utmärkt med röd linje.
Strukturplan med tunnelbanekvarteret (2D) i röd heldragen linje. Byggnader som föreslås sparas markerade i grått.
Ett torg med en rund sittplats i mitten. Runt torget finns ljusgula tegelbyggnader med röda tak samt ett högre trähus med mycket fönster. Illustration.
Illustration 2D Rökerigatan och den nya byggnaden, sett från sydväst (Illustration Lundgaard & Tranberg).
En väg med två körfält. På vänster sida syns en hög ny byggnad i trä och glas. Illustration.
Visionsbild 2D, Arenavägen och den nya byggnaden, sett från sydost. Illustration Lundgaard & Tranberg.
Visionsbild på etapp 2D Tunnelbanekvarteret och den nya byggnaden. Illustration Lundgaard & Tranberg.

Detaljplaner i etappen

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vanliga frågor

Kulturkvarteren 2A ligger i norra delen av Slakthusområdet mot Palmfeltsvägen och Arenavägen. Området kompletteras med nya byggnader för bostäder och kontor. Förslaget omfattar ett flertal kulturhistoriskt värdefulla byggnader från Slakthusområdets start i början på 1910-talet. De äldre byggnaderna ska restaureras varsamt, öppnas upp med nya verksamheter och kompletteras med ny bebyggelse. I området planeras för cirka 100 bostäder, kontor, samt även restauranger, service, handel och befintlig gymnasieskola.

Centrala kvarteren 2B är på samråd 2 april-13 maj 2024. Samrådsförslaget omfattar bostäder, kontor, handel- och centrumverksamhet samt två parker. I området finns ett flertal kulturhistoriskt värdefulla byggnader från Slakthusområdets verksamhet under åren 1940-1970. Flera byggnader bevaras eller kompletteras med nya verksamheter. I planen planeras även för cirka 540 bostäder med lokaler i bottenvåningen och ett mobilitetshus som inrymmer parkering och andra tjänster. Tunnelbaneuppgångarna vid Centrala parken ingår sedan tidigare i planen för tunnelbanan som redan är klar och under utbyggnad.

Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden i augusti 2022 och fick laga kraft i december 2022.

Gymnasiekvarteret 2C omfattar en gymnasieskola för cirka 800 elever, samt en gågata och en lågfartsgata som förbinder Slakthusområdet med Palmfeltsvägen. Skolan placeras i nordvästra delen av Slakthusområdet intill parken Fållan och nedanför Naturparken Frötallen, som knyter samman Slakthusområdet med Enskede. Utbyggnaden av skolan är en del i den pågående utvecklingen av Slakthusområdet och kommer att bli en viktig målpunkt i det nya området.

Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden i juni 2022 och var fått laga kraft.

Tunnelbanekvarteret 2D omfattar en byggnad i 3–7 våningar med tunnelbaneentré och utåtriktade lokaler i bottenvåningen, samt kontorslokaler i övriga våningsplan. Byggnaden har industriarkitektur som tydlig förlaga. I en del av byggnadens bottenvåning mot torget planeras en uppgång för den kommande nya blå tunnelbanelinjens station i Slakthusområdet. Nya träd och cykelbanor planeras längs Arenavägen.

Staden har tagit fram ett Övergripande kvalitetsprogram för arkitekturen i Slakthusområdet som beskriver utformningen av den framtida bebyggelsen. Gestaltningsprinciper för gator, parker och torg finns sammanställda i ett kvalitetsprogram för offentliga rum som omfattar hela Slakthusområdet.

Inom varje detaljplan finns dokument som beskriver gestaltningen av byggnader och allmän platsmark. Gatorna ska vara kvalitativa stadsrum med höga vistelsevärden, vilket innebär att de utformas på de gåendes villkor. Befintliga byggnader ska varsamt byggas om, för att möta dagens behov av tillgänglighet och säkerhet, utan att förvanska de höga kulturhistoriska värdena. Nya byggnader ska utformas med respekt för den omgivande arkitekturen. Material från rivna byggnader ska om möjligt återanvändas. Nya material och färger ska smälta in fint i omgivningen. En stor omsorg ska läggas på bottenvåningarnas utformning, för att skapa en öppen och trygg miljö med högt i tak, många entréer och stora glaspartier.

Staden har tagit fram en mobilitets- och parkeringsstrategi för att stödja långsiktigt hållbara färdmedel. Strategin beskriver att Slakthusområdet har goda förutsättningar att bli ett område där boende, arbetande och besökare lätt kan ta sig till fots, med cykel och med kollektivtrafik.

För varje detaljplan har en handlingsplan för mobilitet och parkering tagits fram i samarbete med respektive byggaktör för att säkerställa bland annat tillgång till cykelparkering, bilpool, cykelpool med elassisterade lådcyklar, samt skapa förutsättningar för olika servicefunktioner som exempelvis cykelservice och leveransställen för paketutlämning.

När tunnelbanans Blå linje byggs ut till söderort får Slakthusområdet en station med två uppgångar. En tunnelbaneuppgång i norra delen av området vid Kulturkvarteren, och en andra uppgång centralt vid Centrala parken. Byggtiden är planerad till tio år med trafikstart kring 2030. När nya tunnelbanan är i drift kommer stationerna Globen och Enskede gård läggas ner. Området kring de nya uppgångarna kommer vara byggarbetsplatser under större delen av tunnelbanans byggtid. Det kommer bli max 300 meter till tunnelbanan från alla delar av Slakthusområdet.

Frågor om tunnelbaneutbyggnaden hänvisas till Region Stockholm. 

Samråd för Kulturkvarten 2A pågick 22 mars till 3 maj 2022. Redovisning av samråd och ställningstagande inför granskning togs av stadsbyggnadsnämnden 24 november 2022. Granskning pågick 1–28 november 2023. Under tiden för granskning visades förslaget upp i foajén på Palmfelt center, Palmfeltsvägen 5, och i utställningsytan Fyrkanten på Tekniska nämndhuset på Kungsholmen, Fleminggatan 4.

Samråd för Centrala kvarteren 2B genomförs 2 april-13 maj 2024, med samrådsmöte i form av öppet hus 11 april. Granskning planeras första kvartalet 2025 och godkännande i stadsbyggnadsnämnden hösten 2025.

Samråd för Gymnasiekvarteret 2C pågick 27 april till 8 juni 2021. Detaljplanen antogs i augusti 2022.

Samråd för Tunnelbanekvarteret 2D pågick 17 november 2020 till 11 januari 2021. Planen antogs i juni 2022.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Mer om stadsutvecklingsområdet

Projekt i Johanneshov

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad