Utegym, gärdsgård, hus, fotografi.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Krausparken rustas upp

Hägersten

Krausparken, gångstråket mellan Axelsberg och Mälarhöjden, rustas upp. Parken ska bli en grönskade och livfull park. Stadsdelsförvaltningen rustar upp grusgången, bygger nytt utegym och flera nya lekytor. Vi anlägger även en ny boulebana och bygger en scen.

Krausparken, även kallad Spårvagnsparken, är ett långsmalt gångstråk på cirka en kilometer mellan Axelsbergs- och Mälarhöjdens tunnelbanestationer. Stråket är ett välbesökt grönområde och sträcker sig genom villabebyggelse, parallellt med Hägerstensvägen. Parken är i behov av upprustning, gångbanan är i dåligt skick och buskage är överväxta.

Nu rustar Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning upp Krausparken samtidigt som vi lyfter fram parkens historia. År 2018 genomförde förvaltningen tillsammans med en landskapsarkitekt en förstudie och analys av möjligheterna att utveckla och rusta upp parken. Synpunkter inhämtades från närboende och besökare i parken och förslagen har legat till grund för planeringen av upprustningen.

Upprustning av Krausparken sker i etapper. Under 2021 färdigställde vi ett utegym, en scen och en boulebana. Vi satte även upp bänkar, bord och gungor samt planterade träd och rensade sly. År 2022 rustade vid upp lekplatsen. Under 2023 genomför vi naturmarksvård och rustar upp en trappa.

Den gamla banvallen blir Krausparken

Spårvagnens linje 16 trafikerade Mälarhöjden mellan 1910– och 1960–talet. På många andra ställen i Stockholm har banvallen schaktats bort eller blivit underlag till tunnelbanan. I Mälarhöjden finns banvall fortfarande bevarad och utgör idag grusgången genom parken som även är parkens mest dominerade element. Grusgången kommer att rustas upp och göras bredare.

Fem platser för aktivitet och vila

Parken utformas med fem platser för aktivitet och vila. De utvalda platserna sammanfaller till stor del med spårvagnens gamla hållplatser. Material och utformning i parken hämtar inspiration från stationsmiljöer, perronger och bangårdar.

Platserna utformas med bland annat sittplatser, scen, utegym och boulebana. Längs med hela parken placeras bänkar.

De fem platserna i Krausparken:

 • Entré Mälarhöjden
 • Scenplatsen
 • Aktivitetsplatsen
 • Edward Swartz passage
 • Entré Axelsberg.
Karta över området med platser utmarkerade.

Träd och grönska i parken

Parkens växtlighet anknyter till omgivningens karaktär med lummiga villaträdgårdar. I den smalare mellersta och östra delen, mellan Storforsvägen och Axelsbergs tunnelbana förstärks den trädgårdslika karaktären med nya blommande buskar, träd och perenner.

I den västra delen av parken mellan Mälarhöjdens tunnelbana och Storforsvägen är parken öppnare och där växer äldre träd med breda kronor som bevaras.

Vi röjer sly på vissa platser och planterar ny växtlighet samt sätter 12 nya träd.

Tidsplan

 • 2018: Synpunkter inhämtas från parkbesökare och närboende.
 • 2021: Etapp 1: Nytt utegym, bygger en scen, anlägger en boulebana, sätter upp bänkar, bord och dubbelgunga, planterar träd och rensar sly.
 • 2022: Etapp 2: Upprustning av lekplats.
 • 2023: Etapp 3: Gångvägar och entrén vid Axelsberg.
 • 2024: Etapp 4: Naturmarksvård.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Aktörer

Hägersten–Älvsjö stadsdelsförvaltning ansvarar för upprustningen av Krausparken. Entreprenör är Bite AB och landskapsarkitekter Tyréns AB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad