• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya bostäder längs Gösta Ekmans väg

Hägersten

Planförslaget för fastigheten Fröken Julie 1 innebär en bebyggelse av två punkthus med 25 nya bostäder längs Gösta Ekmans väg. Punkthusen kommer ha lokaler i bottenvåningarna.

Byggnaderna kommer vara fem våningar höga och det västra huset ska ligga på en befintlig markparkering och det östra på en öppen gräsyta. Lokalerna ligger i husens bottenvåningar kommer användas för gemensamt eller kommersiellt bruk. Tanken är att lokalerna ska bidra till en ökad aktivitet och
upplevd trygghet längs Gösta Ekmans väg.

Under arbetets gång ska det prövas om allén som går längs gatan kan bevaras i sin helhet. Dessutom bör parkering för befintliga och nya bostäder ses över samt möjligheten att öppna upp de befintliga garagebyggnadernas fasader mot gatan. 

Tidsplan

  • Start-PM december 2023
  • Samråd augusti 2025
  • Granskning juni 2026
  • Antagande SBN december 2026.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Jesper Fornander
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 223

Projekt i Hägersten

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad