Området uppifrån med de  nya byggnaderna inritade. Illustration.
Fotomontage: Flygvy från sydväst över planområdet med föreslagen bebyggelse. Illustration: Sweco
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Utveckling av Örnsbergs industriområde

Hägersten

Örnsbergs industriområde planeras att ut vecklas till en funktionsblandad stadsmiljö med cirka 1 380 bostäder, tre förskolor och verksamheter. Det tidigare slutna området öppnas upp och nya kopplingar skapas mellan Örnsberg och Axelsberg. Planområdet omfattar fastigheterna inom kvarteret Instrumentet, Provröret (undantaget Provröret 16), Pincetten 1, Lansetten 1 och delar av Hägersten 1:1.

Planförslaget syftar till att utveckla Örnsbergs industriområde till en levande stadsmiljö med cirka 1 380 nya bostäder, tre förskolor, lokaler i bottenvåningar och inslag av kontor. Området består idag av verksamhetsbebyggelse från 1940–2000-tal. Fastigheterna i industriområdet är i huvudsak privatägda medan gator, natur- och parkmark ägs av staden. Planförslaget innebär att huvuddelen av befintlig industribebyggelse rivs och ersätts, med undantag för fyra byggnader. Dessa fyra byggnader sparas och ges möjlighet att byggas på med ytterligare våningar.

I planområdets västra del rivs en industrifastighet för att ge plats åt en ny park. Parken fungerar som ett kopplande stråk mellan Axelsberg och Örnsberg och kommer att ligga i anslutning till den befintliga gröna ytan vid Selmedalsvägen. En till mindre park planeras i korsningen Instrumentvägen och Jakobsdalsvägen, som också hjälper till med skyfallshanteringen i området.

En ritad karta med de nya byggnaderna markerade med olika färger. illustration.
Illustration av planförslaget, planområdet är markerat med tunn röd linje. Rosa byggnader inom området symboliserar planerade förskolor och lila symboliserar befintliga byggnader som byggs på. Illustrationsplan: ÅWL Arkitekter

Sex nya kvarter i tre områden

Planförslaget består av sammanlagt sex kvarter i tre områden som skiljer sig något i karaktär. Byggnaderna planeras bli generellt sex till sju våningar höga med några högre byggnader i upp till 9–10 våningar.

I Storgårdskvarteren, mellan Instrumentvägen och Jakobsdalsvägen, planeras två kvarter med bostäder, lokaler i bottenvåningar och en förskola med fyra avdelningar. Kvarteren är inspirerade av Aspuddens bebyggelse och de stora kvarteren ger möjlighet till gröna gårdar.

I Centrumkvarteren, i planområdets östra del, planeras två kvarter med bostäder och en förskola med fyra avdelningar. En del av tunnelbanespåret däckas över för att möjliggöra de nya byggnaderna mot Örnsbergsvägen och centrum. Här planeras en högre byggnad som framhäver utvidgningen av centrum. Byggnaderna mot Örnsbergsvägen och centrum får lokaler i bottenvåningarna.

I Industribandet, längs Instrumentvägen, planeras tre nya kvarter med bostäder, lokaler i bottenvåningar och kontor. Här blandas befintlig och ny bebyggelse. Befintliga byggnader byggs om och på och nya byggnader inspireras av de befintliga. Verksamheter, lokaler och bostäder blandas för att ge förutsättningar för aktivitet dygnet om. Här planeras även en ny park och en större fristående förskola med åtta avdelningar. Förskolan är vid samråd inte markanvisad och redovisas endast schematiskt.

Bilder

En park med träd och blomrabatter omgiven av tegelhus i flera våningar. Människor i rörelse. illustration.
Parkstråket i planområdets västra del efter det att en industrifastighet rivits. Vy in mot Instrumentvägen. Illustration: ÅWL Arkitekter
Människor som går och cyklar på en stadsgata omgiven av flervåningshus i olika färger. Illustration.
Illustration ny och påbyggd bebyggelse i Industribandet längs med instrumentvägen. I fonden syns fortsatt Hägerstensåsen och skivhusen längs med Gösta Ekmans väg. Illustration: ÅWL
Ett högt tegelhus beläget i hörnet av en korsning. Huset sitter ihop med andra flervåningshus i olika färger. Illustration.
Exempel på måttfull utbredning av balkonger mot ett relativt trångt gaturum. Balkonger markerar hörnhuset medan övriga gatuhus får balkonger mot gård. Illustration: Larsson arkitekter
Röda tegelhus i sex våningar där de översta två våningarna är i trä. Människor går och cyklar på gatan. Illustration.
Exempel på föreslagna påbyggnader, Provröret 15 och Provröret 9. Illustration: ÅWL Arkitekter

Tidsplan

  • Start-PM: december, 2019
  • Samråd: 3 maj–13 juni, 2022
  • Granskning: kvartal 3, 2024
  • Antagande: kvartal 1, 2025

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktörer

John Mattson, Riksbyggen, Genova, Vincero, Stockholmshem, Pong och Väderholmen.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. Du kan också ringa stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Joel Berring
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 387

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad