Staket mellan Hagsätraskogen och Huddingevägen.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Grön bullerskyddsskärm till Hagsätraskogen

Hagsätra

Hagsätraskogen ligger mellan Huddingevägen och Västra Stambanan och blev 2021 ett naturreservat. För att minska buller från Huddingevägen planerar staden att bygga en grön bullerskyddsskärm.

Pågående arbete

Arbetet med bullerskyddsskärmen är nu igång. Tanken är att pålning och bergsförstärkning startar under vecka 9 på den norra delen av skärmen.  Arbetena med bullerskyddet ska vara klara senast den 31 oktober 2024. 

Hagsätraskogen är ett populärt grönområde som används av områdets närboende, skolor och förskolor. Det finns även flera olika naturtyper samt ett rikt växt- och djurliv och området. Naturreservatet bidrar till att skydda den biologiska mångfalden samt att stärka området för rekreation och friluftsliv.

Avskärma buller från Huddingevägen

För att en större del av naturreservatet ska ha den ljudnivå som är rekommenderad av Naturvårdsverket behöver en bullerskyddsskärm byggas längs med Huddingevägen.Den gröna bullerskyddsskärmen består av moduler av metall som innehåller ljudisolerande material och växtsubstrat. I växtsubstratet kommer med tiden växter som finns i omgivningen att växa. En växtbeklädd bullerskyddsskärm absorberar ljud bättre än traditionella skärmar och tar även upp luftburna partiklar. Dessutom bidrar en växtbeklädd skärm till ökad trivsel.

Den föreslagna lösningen är att skärmen ska vara 212 meter lång och 2,5 meter hög byggd i tre sektioner för att uppnå bästa effekt av bullerskydd.

Stadsutvecklingsarbetet för Hagsätra och Rågsved

Sedan hösten 2016 pågår ett övergripande stadsutvecklingsarbete för hela Hagsätra och Rågsved. Utvecklingen av området har ett särskilt fokus på social hållbarhet, jämställdhet och att bryta den geografiska segregationen. Fokus ligger även på kopplingen mellan bebyggelse och natur. Med anledning av detta så upprättades ett naturreservat av Hagsätraskogen 2021 parallellt med utvecklingen av Hagsätra-Rågsved.

Tidsplan

  • Inriktningsbeslut, september 2020.
  • Genomförandebeslut, augusti 2021.
  • Reviderat genomförandebeslut, april 2023. 
  • Byggstart 2024.
  • Planerat färdigt sommaren/hösten 2024.
Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Hitta hit

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt i Hagsätra

Uppdaterad