Park med klätterställning och basketmål
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Hagdalen har rustats upp och blivit stadsdelspark

Hagsätra, Rågsved

Parken Hagdalen har rustats upp och utvecklats till en stadsdelspark. Stort fokus har lagts på att skapa en trygg och säker park som är tillgänglig för alla.

Parken Hagdalen ingår i ett grönt stråk som binder samman Hagsätras och Rågsveds centrum. Området innehåller värdefulla natur- och kulturvärden men har varit i behov av en upprustning.

Parken består omväxlande av ytor med klippt gräs med solitära träd och sparade bergknallar med skog. Här finns en inhägnad bollplan och en skate- och basketanläggning jämte lekutrustning för yngre barn såsom sandlek, klätterlek och gungor och grillplats. Topografin och läge mellan husen gör också att den är en av få parker i närområdet som inte är bullerstörda.

Den upprustade parken har fått nya lekredskap, så som gungställning, klätterställningar och karusell. Basketplanen är upprustad, det finns nya bänkar och planteringarna har fått nya blommor.

Tidsplan

Två öppna samråd hölls under våren 2018 för att samla in synpunkter och prata med de som ofta besöker parken. Efter samråden fortsatte dialogarbetet i mindre fokusgrupper med främst flickor och kvinnor. Ett förslag till utformning presenterades på plats i parken på parkernas dag i augusti 2018.

Hösten 2019 startade arbetet med en ny offentlig toalett. Den offentliga toaletten är nu på plats och tillgänglighetsanpassad.

Våren 2020 började upprustningen av lekplatserna och parkstråket. Arbetet avslutades under hösten 2020.

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Det största projektet inom satsningen är Vårbergstoppen. Dessutom förnyas, förbättras och rustas parker, gångstråk och torg. Satsningen startade 2017.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt i Hagsätra

Uppdaterad