Ungefärligt område för nya bostäder vid Friherregatan markerat med vit streckad linje.
Ungefärligt område för nya bostäder vid Friherregatan markerat med vit streckad linje.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Seniorbostäder vid Friherregatan

Hässelby gård

I förslaget ingår två byggnader med sammanlagt 55 seniorbostäder. Området är idag parkmark och utgör en entré till Melonparken.

Syftet med förslaget är att komplettera del av Friherregatan i Hässelby gård med 55 seniorbostäder. Förslaget gör det möjligt att bygga bostäder i ett kollektivtrafiknära läge med närhet till service, natur och rekreation. Bebyggelsen ska ansluta och förhålla sig till Melonparken och Friherregatan på ett omsorgsfullt sätt. Mot gatan föreslås fyra våningar och mot parken möter en suterrängvåning upp nivåskillnaden.

Stadens översiktsplan pekar ut huvudinriktningen för stadsutvecklingen de kommande 25 åren. I den beskrivs att Hässelby gård har möjligheter till stadsutveckling främst inom befintlig stadsbyggnadsstruktur. Förslaget följer översiktsplanens utvecklingsstrategier för Hässelby gård och bidrar till att uppfylla Stockholms bostadsmål.

Förslaget innebär att parkmark tas i anspråk men grönska och vegetation ska vara en naturlig del av området så att parkstråket fortsatt ska upplevas som en park, både rumsligt och funktionellt. Platsens naturvärden, vilka träd som kan skyddas, byggnadernas placering och hur föreslagen bebyggelse möter parken behöver studeras i planarbetet.

Tidsplan

  • Start-PM december 2022
  • Samråd, med möjlighet till insyn och att lämna synpunkter, har ändrats till September 2024 istället för juni 2024 istället för som tidigare meddelats 
  • Granskning, sista tillfället att lämna synpunkter, har ändrats till mars 2025 istället för december 2024 som tidigare meddelats 
  • Beslut om antagande i stadsbyggnadsnämnden har ändrats till maj 2025 istället för februari 2025 som tidigare meddelats

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Fastigheten Grimsta 1:2 ägs av Stockholms stad. Bostäderna avses upplåtas som hyresrätter för seniorer. Del av den aktuella fastigheten markanvisades till AB Svenska Bostäder 21 oktober 2021.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Louise Forsvik
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 268

Carl Larsson
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 922

Hendrik Bergstén
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 625

Projekt i Hässelby gård

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad