Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Pågående

Hyreshus vid Varvsgatan

Södermalm

Planer finns på att bygga ett runt hyreshus på den stora innergården i kvarteret Plankan 24 på Södermalm.

Projektfakta

Vad?

I planerna ingår även påbyggnad av befintliga hus och att Kristinehovsgatan byggs om till en sammanhängande grön esplanad på sträckan mellan Hornsgatan och Lundagatan. Bl a föreslås plantering av nya träd och eventuell kortare flytt av äldre, stora träd.

Kvarteret Plankan 24, som är 17 000 kvadratmeter stort, ligger alldeles nära Högalidsparken och avgränsas av Hornsgatan, Varvsgatan, Lundagatan och Kristinehovsgatan. Marken ägs av Stockholms stad och hyrs ut med tomträtt till Svenska Bostäder.

Varför?

Målsättningen är att fylla en del av det stora behovet av bostäder i innerstaden samtidigt som kvarteret berikas med ett nytt spännande stadsrum.

När?

De boende har överklagat detaljplanen, först till Länsstyrelsen som avvisade överklagandena och sedan vidare till Mark- och miljödomstolen som upphävde planen. Det beslutet överklagades av staden till Mark- och miljööverdomstolen, som nu givit staden prövningsrätt och kommer att pröva ärendet.

  • Mark- och miljööverdomstolens dom överklagades till Högsta domstolen.
  • 1 januari 2014 vann detaljplanen laga kraft.
  • Byggstart 2017

Vem?

Marken ägs av Stockholms stad och hyrs ut med tomträtt till Svenska Bostäder.

Kvarteret Plankan, Svenska bostäders webbplats

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Kajsa Ek

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad