Läkarvillan 1, flygbild
Läkarvillan 1 mitt i bild. Platsen är till viss del en knytpunkt där stråk från olika delar av parken möts.
Projekt Planerat

Inglasad uteservering vid Långbro värdshus

Långbro

Överläkarvillan vid Långbro sjukhus byggdes under mitten av 1990-talet om till värdshus. Förslaget innebär en tillbyggnad av fastigheten Läkarvillan 1 för att ge restaurangen en permanent inglasad uteservering.

Projektfakta

Mötesplats hela året

Fastigheten ligger centralt i Långbroparkens norra del, cirka en kilometer från Fruängens centrum.

Översiktsplanen och byggnadsordningen lyfter fram att utveckling i parkmiljö ska tillvarata befintliga kulturvärden och bidra till att berika stadsliv och rekreation.

Stadsbyggnadskontoret ser positivt på planförslaget då det stärker Långbroparken som mötesplats och bidrar till en levande plats med aktivitet under hela året. Upplevelsen av den kulturhistoriskt värdefulla parkmiljön kommer inte att påverkas negativt av planförslaget.

Tidplan

  • Start-PM juni 2023
  • Samråd november 2023
  • Granskning januari 2024
  • Antagande SBN mars 2024

Markägare

Fastigheten ägs av Fredrik Eriksson Fastighets AB

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Annika Lindgren

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad