Torg med blommor och sittbänkar. En man som sitter på en bänk, foto.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Upprustning av Gullmarsplans torg

Johanneshov

Hösten 2022 började arbetet med att rusta upp Gullmarsplans torg. Trafiksituationen har underlättats bland annat genom att minska biltrafiken på torget. Samtidigt har torget förbättrats för gående, cyklister och besökare.

Gullmarsplans torg är ett lokalt centrum med flerfamiljshus och verksamheter runt torget. Intill ligger en av Stockholms största knutpunkter för kollektivtrafik med cirka 80 000 påstigande per dygn. Detta gör att torget har många besökare från tidig morgon till sen kväll.

Innan upprustningen av Gullmarsplans torg var torget omringat av körbanor för bilar och transporter. Det var bara ytan mellan dessa som upplevdes som ett torg och besökare var tvungna att korsa körbanan för att nå den ytan. Gångbanorna och torgytan var också underdimensionerade för mängden människor som rör sig runt Gullmarsplan och sammantaget upplevdes platsen som rörig.

Parkeringsplatserna hade heller ingen tidsbegränsning vilket ledde till att många fordon parkerade runt platsen hela dagar. Det gjorde det svårt att hitta en parkeringsplats för både korta och längre ärenden vilket också bidrog till den röriga trafiksituationen.

Därför gjorde Stockholms stad en rad åtgärder för att förbättra trafiksituationen med målet att skapa ett torg som känns tryggt och är inbjudande för såväl gående, cyklister och besökare.

Åtgärder

Sommaren 2021 testade Stockholms stad flera lösningar för att skapa en större torgkänsla på Gullmarsplans torg. Det gjordes genom att torget blev ett av stadens sommartorg med en tillfällig möblering som gjorde det möjligt att utvärdera olika förslag i skarpt läge.

Staden utvärderade dessa lösningar tillsammans med synpunkter från boende, verksamheter och besökare, därefter fattades ett beslut om hur torgets utformning skulle se ut.

I projektet gjordes flera åtgärder, till exempel:

 • Torgets östra sida stängdes av för fordonstrafik och en vändplan norr om torget skapades för att underlätta leveranser.
 • Korttidsparkering infördes för att göra det lättare att hitta parkering vid kortare ärenden.
 • Nya möbler, bänkar och växter placerades ut för att skapa en trevligare miljö.
 • Längs Gullmarsvägen byggdes en genomgående gångbana där gående har företräde.
 • Fler cykelparkeringar ställdes ut och befintliga ställ byttes ut mot mer funktionella parkeringar.
 • Belysningen förbättrades.
 • Ny vägvisning har satts upp för att göra det lättare att hitta till bland annat kollektivtrafik.

Att torgets östra sida stängdes av för fordonstrafik är ett resultat av de tester som genomfördes sommaren 2021. Förändringen gjorde att fler människor stannade till och använde torget och möblerna under hela dagen. Biltrafiken runt torget minskade också markant vilket ledde till en ökad trafiksäkerhet med färre konflikter mellan gång- och biltrafikanter. 

Som en del av ombyggnationen infördes även korttidsparkeringar för att öka omsättningen på parkeringsplatserna. Det frigör parkering för korta ärenden, vilket leder till färre felparkerade fordon på till exempel lastplatser.

Staden gjorde också en rad åtgärder för att skapa ett trevligt och inbjudande torg. Nya möbler, belysning, cykelparkeringar och växter placerades ut för att skapa en trevlig och mer inbjudande plats.

Syftet med alla dess åtgärder har varit att skapa ett mer levande torg där fler väljer att vistas.

Tryggare gångtunnel under Johanneshovsvägen

Gångtunneln under Johanneshovsvägen är en viktig länk i vägnätet för gående kring Gullmarsplan. Via tunneln kan gående ta sig från Gullmarsplan till bland annat Enskedehallen, Värmdö gymnasium och Årstaskogens naturområde.

Tidigare har många gående upplevt att det är otryggt att gå genom tunneln. Därför har Stockholms stad nu rustat upp inuti tunneln och vid de båda entréerna. Syftet är att öka tryggheten för gående.

Upprustningen av gångtunneln påbörjades i augusti 2021. Arbetet blev klart i mars 2022 och tunneln öppnade då åter för gående. Några mindre arbeten återstår. De kommer att genomföras senare under våren.

Såhär har vi rustat upp tunneln:

 • rengjort och vitmålat tak och väggar i tunneln och trappan
 • återanvänt befintlig belysning, som nu lyser dygnet runt
 • breddat den nedre delen av trappan
 • kompletterat och bytt ut granitsten i trappan
 • lagt ny ljusare markbeläggning med betongplattor i tunneln
 • röjt bort sly och trädstubbar vid tunnelns norra entré och lagt ut ny jord, planterat nya buskar och satt vårblommor.

Planerade arbeten i området

Området kring Gullmarsplan och Nynäsvägen i södra Stockholm ska under åren framöver utvecklas till en urban och trygg plats i staden. Knutpunkten ska utvecklas och platsen ska blir ett nav för södra Stockholm med ett levande stadsliv, med fokus på gående och cyklister med närhet till grönska och vatten.

Tidsplan

 • Genomförandebeslut april 2022.
 • Upprustningen startade september 2022.
 • Klart december 2022.
Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Johanneshov

Översiktsplan

Uppdaterad