Entrétorget med urban axel. Illustration: Landskapslaget
Entrétorget med urban axel. Illustration: Landskapslaget
Projekt Pågående

Kista äng - ny stadsdel i Kista

Kista

Kista äng blir en ny stadsdel i norra Kista i kilen mellan Torshamnsgatan och Kista Alléväg. Cirka 1600 bostäder, skola och förskola planeras i kvartersstruktur med parker och torg. Detaljplanen har vunnit laga kraft och markarbeten pågår. Utbyggnaden kommer att ske etappvis.

Projektfakta

Kista äng växer fram etappvis. Totalt byggs cirka 1600 bostäder, fördelade på bostadsrätter, hyresrätter samt studentbostäder. Studentbostäderna föreslås bli en blandning av enskilda boenden samt kompisboenden.

Tolv servicelägenheter och två gruppbostäder ingår i detaljplanen. En skola för cirka 900 elever från förskoleklass till årskurs 9 samt 12 förskoleavdelningar fördelade på flera förskolor byggs i området. Skolan och förskolorna ligger i nära anslutning till det centrala torget och stadsparken.

Den nya bebyggelsen uppförs utmed Kista Alléväg, Borgarfjordsgatan och Torshamnsgatan som tydliga kvarter. Husens höjd är tre till åtta våningar med de lägre husen in mot gårdarna. Kvartersstrukturen kompletteras med nya torg och en ny park i den västra delen av planområdet.

Kista Alléväg och Torshamnsgatan och områdets nya centrala gata utformas som stadsgator. Torshamnsgatan som en grön boulevard med trottoarer där trädrader avgränsar gångtrafik från cykel- och biltrafik. Dubbelriktade cykelbanor och möjlighet till kantstensparkering byggs på båda sidor av gatan.

Generellt ska gatorna bidra till en attraktiv, levande och trygg stadsmiljö samtidigt som de ska möjliggöra god trafiksäkerhet för alla. Generösa trottoarer ger möjlighet till uteserveringar och handel för verksamheter i husens bottenvåningar. Det här centrala stadsrummet kantas av verksamheter och service och leder in mot områdets centrum.

Tre torg som är tänkta att ge möjlighet till olika sorters stadsliv planeras:

  • Centrala torget blir Kista ängs centrala punkt med generösa ytor och plats för större möten och aktiviteter. Torget är tänkt att bli allmänhetens mötesplats i Kista äng och det ska vara lätt att komma hit.
  • Entrétorget planeras vid korsningen Kista Alléväg och den nya centrala stadsgatan. Torget är tänkt som entré och mötesplats från Kista centrum och kantas av lokaler i husens bottenvåningar.
  • Hörntorget planeras vid korsningen Kista Alléväg och Borgarfjordsgatan. Bottenvåningen i hörnet får lokaler så att det kan bli mer liv i stadsrummet.

En kilformad stadspark skapas centralt mellan Kista Alléväg och Torshamnsgatan. Parken växlar karaktär från anlagd stadspark till mer vildvuxet skogsparti. Naturen är tänkt att sparas helt på andra sidan den befintliga gångvägen. I parken planeras sittgradänger, rutschbanor och terrasser med olika innehåll. Platser skapas för sittplatser, utegym och lek. Parken som anläggs för Kista äng ingår i ett större grönt stråk. 

Kista äng - ett område med stor utvecklingspotential

Närhet till service och kommunikationer samt IT-klustret och en stor mängd andra verksamheter gör Kista till mycket stark tyngdpunkt med stor utvecklingspotential. Genom Kista äng får Kista flera olika typer av bostäder samt nya förskolor och en skola samt offentliga rum som parker och torg.

 Tidplan

  • Utbyggnaden av området kommer ske etappvis.
  • Byggstart med förberedande arbeten på allmän platsmark påbörjades i maj 2021. Stockholms stads entreprenör arbetar utför markarbeten samt att bygga upp den grundläggande infrastrukturen med gator och ledningar för vatten, avlopp och fiber.
  • Byggvesta och SKB som har kvarteren närmast mot Borgarfjordsgatan har påbörjat att bygga upp huskropparna. Inflyttning beräknas ske preliminärt hösten 2024.
  • Detaljplanen vann laga kraft 17 mars 2021.

Byggaktörer

All mark inom planområdet ägs av Stockholms stad. De (externa) byggaktörer som planerar att bygga i området är:

 I illustrationsplanen nedan framgår vilken byggaktör som bygger i vilket kvarter.

Kista äng i 3D

Här kan du se en film om hur Kista äng planeras att bli. Filmen är gjord i 3D av stadsbyggnadskontoret.

 

Bildgalleri

Flygbild över området Kista äng. På bilden syns huskroppar som byggas upp.
Flygbild över området. Bilden är tagen 17 maj 2023. Fotograf: Lennart Johansson, stadsbyggnadskontoret.
Centrala torget, vy mot väster. Illustration: Landskapslaget
Centrala torget, vy mot väster. Illustration: Landskapslaget
Illustrationsplan
Illustrationsplan
Kvarter 3. Perspektiv entrétorget. White Arkitekter.
Kvarter 3. Perspektiv entrétorget. White Arkitekter.
Kvarter 4. Korsningen Borgarfjordsgatan Kista Alléväg. Kirsch + Dereka Arkitekter.
Kvarter 4. Korsningen Borgarfjordsgatan Kista Alléväg. Kirsch + Dereka Arkitekter.
Kvarter 5. Vy från Torshamnsgatan: Kjellander och Sjöberg Arkitektkontor.
Kvarter 5. Vy från Torshamnsgatan: Kjellander och Sjöberg Arkitektkontor.
Kvarter 6: Vy från urbana axeln. Nyréns Arkitektkontor.
Kvarter 6: Vy från urbana axeln. Nyréns Arkitektkontor.
Kvarter 7. Vy från "stadsradhusgatan". ÅWL Arkitekter.
Kvarter 7. Vy från "stadsradhusgatan". ÅWL Arkitekter.
Kvarter 8. Vy från Torshamnsgatan. Arkipol Arkitekter.
Kvarter 8. Vy från Torshamnsgatan. Arkipol Arkitekter.
Entrétorget med urban axel. Illustration: Landskapslaget
Entrétorget med urban axel. Illustration: Landskapslaget

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Kristian Ekbom

Projektledare, exploateringskontoret

Lilian Rosell

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad