Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Kompletterande byggnader vid Hovings malmgård utreds

Södermalm

Vid Hovings malmgård på Södermalm ska möjligheten till kompletterande byggnader och konsekvenser av en sådan utveckling utredas. En förutsättning för fortsatt planarbete är att en markanvisning sker.

Projektfakta

Syftet med planarbetet är att pröva och klargöra möjligheterna för fler byggnader på platsen samt konsekvenser av ett sådant förslag.

Byggnaden Hovings malmgård är blåklassad av Stadsmuseet. Blått är den högsta klassen och omfattar bebyggelse av synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Platsen utgör i dag en värdefull kulturmiljö och nya tillskott till platsen ska studeras och vägas mot påverkan på den kulturhistoriska läsbarheten.

Tomträttshavaren, Einar Mattson, vill utveckla fastigheten med ny bebyggelse i form av vård- och trygghetsboende.

Fastigheten där Hovings Malmgård ligger, Sommaren 10, ägs av Stockholms stad och upplåts med tomträtt till Einar Mattsson AB. Fastigheten Södermalm 11:23 ägs av Stockholms stad.

Markanvisning

Exploateringsnämnden fattade beslut om markanvisning till Einar Mattsson vid sammanträdet den 17 februari 2022. 

Preliminär tidplan

  • Start-PM, december 2021
  • Samråd, hösten 2023
  • Granskning, kvartal 1 2024
  • Antagande, kvartal 3 2024

Byggaktör

Einar Mattson

Frågor och svar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Felix Staffanson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

William Stepp

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Christina Winberg

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad