Hotellentré från gatan. Människor som promenerar och går ut och in genom entrén. Illustration.
Illustration – vy från Kungsholmsgatan. Nya entrén till vänster och återupptagna fönster till höger i sockeln (White).
Projekt Pågående

Kontor omvandlas till hotell

Kungsholmen

Delen av fastigheten Diamanten 11 som i dag är kontor föreslås bli hotell och kulturcenter. De två befintliga bostadsvåningarna planläggs för fortsatt bostadsanvändning. Byggnadens kulturhistoriska värden skyddas och tas tillvara.

Projektfakta

Planförslaget ger möjlighet till att befintliga kontorsytor omvandlas till kulturcenter och hotell med cirka 50 rum, med nya mötesplatser i entréplanet. Entréplanet blir en multifunktionsyta med exempelvis restaurang eller kontorskollektiv.

En tillgänglig entré kan bli möjlig genom att en igensatt dörröppning öppnas upp.

De två befintliga bostadsvåningarna planläggs för bostadsanvändning. Förslaget ger en större funktionsblandning i området. Tillsammans med en levande bottenvåning kan tryggheten öka i området.

Byggnadens kulturhistoriska värden tas tillvara

I samband med förändringarna ges möjlighet att ta tillvara byggnadens kulturhistoriska värden. Byggnaden inom fastigheten Diamanten 11 uppfördes mellan 1927 och 1928 för Lutherska Missionsförbundet. Byggnaden har fem våningar, en vindsvåning och ett torn.

Exempelvis föreslås det att:

  • restaurera delar som blivit ovarsamt behandlade
  • kyrksalens volym accentueras
  • kassettaket tas fram
  • och trapphuset återfår sitt ursprungliga uttryck.

Planområdet

Planområdet är beläget på östra Kungsholmen, i korsningen mellan Pipersgatan och Kungsholmsgatan. Planområdet är cirka 400 kvadratmeter stort och omfattar hela fastigheten Diamanten 11.

Byggaktör

Byggaktör är Cityfast. Fastigheten Diamanten 11 ägs av Fastighetsbolaget Sthlm 11 Diamanten AB.

Cityfasts webbplats

Preliminär tidplan

  • Planen fick laga kraft den 27 april 2023
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden april 2023
  • Granskning december 2022
  • Samråd 7 juni–29 augusti 2022
  • Start-PM oktober 2021

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Hotellkorridor med dörrar och människor i rörelse. Finns bokhyllor,  soffor och växter. Illustration.
Illustration – koncept för anpassning av hotellrum där stora kyrksalens volym och höjd ska upplevs och vara synlig (White).
Entréplan för hotell. Reception, arbetsplatser och café/bar. Illustration.
Illustration – möjlig disponering av byggnadens entréplan med exempelvis arbetsplatser, café/bar, reception (White).

Kontakt

Andrew Blank

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad