Projekt Planerat

Krausparken rustas upp

Krausparken, gångstråket mellan Axelsberg och Mälarhöjden, rustas upp. Parken ska bli en grönskade och livfull park. Stadsdelsförvaltningen rustar upp grusgången, bygger nytt utegym och flera nya lekytor. Vi anlägger även en ny boulebana och bygger en scen.

Projektfakta

Uppskattat grönstråk i Hägersten

Krausparken, även kallad Spårvagnsparken, är ett långsmalt gångstråk på cirka en kilometer mellan Axelsbergs- och Mälarhöjdens tunnelbanestationer. Stråket är ett välbesökt grönområde och sträcker sig genom villabebyggelse, parallellt med Hägerstensvägen. Parken är i behov av upprustning, gångbanan är i dåligt skick och buskage är överväxta.

Nu rustar Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning upp Krausparken samtidigt som vi lyfter fram parkens historia. År 2018 genomförde förvaltningen tillsammans med en landskapsarkitekt en förstudie och analys av möjligheterna att utveckla och rusta upp parken. Synpunkter inhämtades från närboende och besökare i parken och förslagen har legat till grund för planeringen av upprustningen.

Den gamla banvallen blir Krausparken

Spårvagnens linje 16 trafikerade Mälarhöjden mellan 1910– och 1960–talet. På många andra ställen i Stockholm har banvallen schaktats bort eller blivit underlag till tunnelbanan. I Mälarhöjden finns banvall fortfarande bevarad och utgör idag grusgången genom parken som även är parkens mest dominerade element. Grusgången kommer att rustas upp och göras bredare.

Fem platser för aktivitet och vila

Parken utformas med fem platser för aktivitet och vila. De utvalda platserna sammanfaller till stor del med spårvagnens gamla hållplatser. Material och utformning i parken hämtar inspiration från stationsmiljöer, perronger och bangårdar.

Platserna utformas med bland annat sittplatser, scen, utegym och boulebana. Längs med hela parken placeras bänkar.

De fem platserna i Krausparken:

  • Entré Mälarhöjden
  • Scenplatsen
  • Aktivitetsplatsen
  • Edward Swartz passage
  • Entré Axelsberg

Träd och grönska i parken

Parkens växtlighet anknyter till omgivningens karaktär med lummiga villaträdgårdar. I den smalare mellersta och östra delen, mellan Storforsvägen och Axelsbergs tunnelbana förstärks den trädgårdslika karaktären med nya blommande buskar, träd och perenner.

I den västra delen av parken mellan Mälarhöjdens tunnelbana och Storforsvägen är parken öppnare och där växer äldre bredkroniga träd som bevaras.

Vi röjer sly på vissa platser och planterar ny växtlighet samt sätter 12 nya träd.

Tidplan

  • 2018: Synpunkter inhämtas från parkbesökare och närboende
  • 2021 augusti: Etapp 1 upprustning av utegym, scen, boulebana, nya träd, rensa sly samt bänkar och bord.
  • 2022 våren: Etapp 2 upprustning av lekplats, vegetation och gångväg

Staden rustar upp parken

Hägersten–Älvsjö stadsdelsförvaltning ansvarar för upprustningen av Krausparken. Entreprenör är Bite AB och landskapsarkitekter Tyréns AB.

Gestaltning av program

Karta över de fem stationerna i Krausparken.

Karta över de fem stationerna i Krausparken.

Kontakt

Hägersten-Älvsjö

Uppdaterad