Vy mot flervåningshus i korsning i stadsmiljö, människor i rörelse, illustration.
Utveckling av Väktaren 35. Illustration: Kaminsky Arkitektur/Bobak Studio.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder och kontor vid Fridhemsplan

Kungsholmen

Plan för ombyggnad av del av kvarteret Väktaren vid Fridhemsplan i hörnet Fridhemsgatan/Drottningholmsvägen/S:t Eriksgatan med fler bostäder och nya kontorsytor.

Förslag till detaljplan som gör det möjligt att bygga cirka 90 nya lägenheter i ett nytt gårdshus och påbyggnader av befintliga hus mot Drottningholmsvägen och Fridhemsgatan. Kontorsytorna är cirka 2500 kvadratmeter. Befintlig parkering i kvarteret byggs om.

Fastigheterna Väktaren 35 och 36 byggs på med 2–4 våningar. Inom Väktaren 35 skapas nya kontorsytor medan Väktaren 36 främst kompletteras med bostäder. Familjebostäder som äger fastigheten Väktaren 37 kommer inte göra någon påbyggnad enligt detaljplanen.

Bilder

Person på cykel, stadsmiljö, bilar, illustration.
Vy från Drottningholmsvägen/Mariebergsgatan. Illustration: Ripellino arkitekter.
Korsning i stadsmiljö, bilar, buss och människor i rörelse. Vy mot flervåningsbyggnad i hörnet av korsningen, illustration.
Kvarteret Väktaren, vy från gamla Fridhemsplan. Illustration: Ripellino arkitekter och David Wiberg.
Trottoar, människor i rörelse, fasad, illustration.
Väktaren 14, fasad mot S:t Eriksgatan. Illustration: Sweco.
Korsning med övergångsställen, bilar, bussar, människor i rörelse. Kontorsbyggnad, illustration.
Väktaren 35, vy mot öster. Illustration: David Wiberg/Ripellino arkitekter/Sweco.

På gården inom Väktaren 35 och 36 uppförs ett nytt gårdshus med cirka 45 bostäder, som i planen benämns Väktaren 38. De nya bostäderna planeras upplåtas som bostadsrätter.

Väktaren 15 kommer även fortsättningsvis att innehålla bibliotek, bostäder och centrumfunktioner.

Bra läge vid Fridhemsplan

I stadens översiktsplan beskrivs Fridhemsplan som en plats med strategisk betydelse för utvecklingen av hela Kungsholmen och mot västerort. Av den anledningen vill staden nu utveckla området där kvarteret Väktaren är en viktig del.

Bilder

Fasad i rött tegel, flera våningar högt flerbostadshus, illustration.
Väktaren 36, vy mot öster. Illustration: Sweco.
Gångbana i stadsmiljö, människor, bussar och bilar i rörelse, illustration.
Förslag till utformning av en breddad gångbana längs Drottningholmsvägen. Illustration: Sweco och David Wiberg.
Gårdsmiljö mellan flerbostadshus, balkonger, människor i rörelse, illustration.
Väktaren 38, gårdshus och gård mot Väktaren 17, 16, 15. Illustration: White.
Gångstråk, grönyta, flerbostadshus, människor i rörelse, illustration.
Väktaren 38, nytt gårdshus och gård mot Väktaren 36. Illustration: White.

Tidsplan

  • Planen vann laga kraft 28 juni 2017
  • Nybyggnad och påbyggnad inom kvarteret Väktaren planeras starta 2024 och pågå i cirka 2 år.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Projekt på Kungsholmen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad