• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nytt kvarter i St Eriksområdet

Kungsholmen

Utveckling av västra delen av S:t Eriksområdet i samband med att S:t Eriks ögonsjukhus flyttat. Nya bostäder, lokaler och offentliga platser planeras.

Blandad ny bebyggelse i S:t Eriksområdet

Förslag till detaljplan för tegelbruket 4 med flera, syftar till att omvandla S:t Eriksområdet till nya kvarter innehållande i huvudsak bostäder, kontor och publika lokaler för verksamheter och service. Syftet är också att skapa möjlighet för att befintliga funktioner, såsom vårdcentral, att få finnas kvar i området.
 
Planområdet ligger på Kungsholmen, vid Polhemsgatan/Fleminggatan, i anslutning till Kungsholmens stenstadsbebyggelse och det som är känt som S:t Eriksområdet.
 

Levande stadsmiljö med bostäder, kontor och lokaler för verksamheter

Planförslaget grundar sig på en struktur med kvartersbebyggelse som kompletterar Fleminggatans stadsrum och stärker kopplingarna in till S:t Eriksområdet och ner till Barnhusviken. Efter samrådet har förslaget arbetats om och innehåller nu 230 bostäder 7 000 kvadratmeter kontor, en förskola och lokaler för service. Förslaget innebär också nya torg, parker och gator. För att skapa en trygg och levande stadsmiljö under hela dygnet ska ett mer varierat innehåll eftersträvas.
 

Ny kvartersbebyggelse

Den nya bebyggelsen omfattar två kvarter med i huvudsak bostäder men med kontor utmed Fleminggatan. En mindre paviljong samt bevarande av delar av befintlig bebyggelse mot Fleminggatan föreslås.
 
Mot Fleminggatan och Polhemsgatan förhåller sig kvarteren till den angränsande stenstadens sexvåningsskala. Den översta våningen dras in. Bebyggelsen ramar in de nya kvarteren och S:t Eriksområdet i öst. I respektive hörn finns gavelmotiv som ger kvarteren ett tydligt uttryck.
 
In mot Grubbensringen utformas bebyggelsen med en indragen övre våning med lutande tak likt taklandskapet i den befintliga bebyggelsen inom S:t Eriksområdet. I det södra kvarteret föreslås bebyggelse om sex våningar, i norr föreslås fem våningar.
 

Offentliga rum och allmänplats, förgårdsmark

Dessutom planeras offentliga platser i form av ett torg längs Fleminggatan samt torg och park in mot S:t Eriksområdet. Polhemsgatan får en mer stadsmässig karaktär. De offentliga rummen ska utformas för att uppnå en arkitektonisk helhet och samspela med det befintliga S:t Eriksområdets karaktär med gröna stadsrum.
 

Verksamheten vid S:t Eriks ögonsjukhus har flyttat

S:t Eriks Ögonsjukhus har avvecklas på platsen och omlokaliserats till Hagastaden. Därför har Region Stockholm ansökt om en ändring av detaljplan för att utveckla fastigheten Tegelbruket 4 för bland annat bostadsändamål.

Bilder

Situationsplan av planförslaget. Planområdet markerat i rött. Bild: Henning Larsen.
Vy av Bostadskvarteren i anslutning till Grubbensringen och den nya lokalgatan. Bild: Dinell Johansson.
Vy av bebyggelse utmed Polhemsgatan som möter stenstaden. Lägre bebyggelse in mot Lokalgatan. Bild: Dinell Johansson.
Vy av nya lokalgatan sett från Polhemsgatan in mot Grubbensringen Bild: Henning Larsen.

Tidsplan

  • Start-PM 2 februari 2017
  • Samråd 28 januari till och med 10 mars 2020
  • Granskning 22 november 2023 till 20 december 2023
  • Antagande stadsbyggnadsnämnden planeras äga rum under hösten, 2024.

Bilder

Vy av kontorshuset utmed Fleminggatan. Bild: Henning Larsen.
Vy av förgårdsmark utmed nya lokalgatan Bild: Dinell Johansson.
Vy av bostadshus vid korsningen Grubbensringen/lokalgatan. Bild: Henning Larsen.
Vy av Södra parktorget. Bild: Henning Larsen.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.
 

Ägare

Fastigheten Tegelbruket 4 ägs av Region Stockholm. Region Stockholm slöt sommaren 2021 avtal med Skanska om förvärv av fastigheten efter antagen detaljplan.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Andrew Blank
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 226

Projekt på Kungsholmen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad