Restauranger som ligger vid vattnet. Människor som är på restaurangerna och som promenerar på kajen. Visionsbild.
Perspektivbild sedd från öster. Bilden visar den tilltänkta uteserveringen på den befintliga byggnadens östra sida. (Bild: Tengbom)
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Utveckling av kajområde på Norr Mälarstrand

Kungsholmen

Detaljplan för att bevara och utveckla småbåtshamn, bensinstation, sjömack, restaurang och en mindre gästhamn på Norr Mälarstrand i höjd med Kungsholmstorg. Fastigheten heter Stuvaren 1 med mera. Planen har vunnit laga kraft.

Detaljplan som bekräftar befintlig verksamhet och utvecklar de byggnader och verksamheter som finns vid kajen på Norr Mälarstrand i höjd med Kungsholmstorg.

Detaljplaneområdet omfattar fastigheten Stuvaren 1 samt delar av fastigheterna Kungsholmen 2:2 (marken) och Kungsholmen 2:8 (vattenområdet).

Restaurang och bensinstation rustas upp och en ny sjömack byggs

Dagens befintliga restaurangbyggnad och bensinstation ska rustas upp och få ett trevligare utseende. Restaurangen får möjlighet att bygga ut mot vattnet.

En ny sjömack planeras i anslutning till den befintliga bensinstationen. 

Byggnader och tekniska anläggningar ska hållas låga för att värna utblickar mot kajen och vattnet. Byggnader och tekniska anläggningar ska inte heller hindra fri passage längs kajkanten.

Småbåtshamn och gästhamn

En ny småbåtshamn med cirka 80 gästplatser byggs utanför dagens marina. Planen skapar bättre möjligheter för angöringsmöjlighet för båtar och fartyg.

Publika bryggor kring de nya småbåtshamnen som förses med bänkar, utsiktsplats kan även delvis fungera som uteservering till krogen.

Ett nytt hamnkontor

Ett nytt hamnkontor med krog planeras vid dagens marina.

Byggnader och tekniska anläggningar ska hållas låga för att värna utblickar mot kajen och vattnet. Byggnader och tekniska anläggningar ska inte heller hindra fri passage längs kajkanten.

Förtöjning av fartyg med publik verksamhet

I den östra delen ska det bli tillåtet med förtöjning av fartyg med publik verksamhet där allmänheten har tillträde som restaurang, kafé, utställningslokal eller museum. Varje fartyg ska dock prövas separat med bygglov.

Varaktigt placerade pontoner och fartyg i vatten bör begränsas för att värna vattenspegeln och utblickar mot vattnet. 

Utformningen viktig

Detaljplanen innehåller gestaltningsprinciper för utformningen av kajen, hamnen och byggnader. Platsen är en del av Norr Mälarstrands riksintresse för kulturmiljövården och bebyggelsen ska därför hålla hög arkitektonisk kvalitet. Vyer från framträdande utsiktspunkter och platsens karaktär som stadens front samt ett publikt rum är viktiga aspekter att ta hänsyn till.

Varför behövs en ny detaljplan här?

Detaljplanen gör det möjligt för de befintliga verksamheterna (restaurang, drivmedelstation, handel) att ligga kvar och utvecklas. Detaljplanen säkrar och och förbättrar allmänhetens tillgång till kajen och möjliggör fler sjönära aktiviteter och målpunkter utmed kajpromenaden.

För att stärka kopplingarna mellan Kungsholms torg och kajen föreslås en ny gångförbindelse från Kungsholms torgs centrala promenad ner till kajen.

Tidsplan

  • Samråd hölls andra kvartalet 2015
  • Granskning genomfördes 8 maj till 5 juni 2019. Planförslaget har funnits på webben och visats i Fyrkanten, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.
  • Antagande beräknas till hösten 2021.
  • Planen har fått laga kraft 22 juli 2021. Länsstyrelsens beteckning: 404-48700-2021.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Byggaktör

Marken ägs av Stockholms stad. Delar av marken disponeras genom avtal av Stockholms Hamn AB. Område som ska disponeras av Stockholms Hamn AB ska justeras i enlighet med detaljplanen när den vunnit laga kraft. 

 

Fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Skicka in din fråga via formuläret. Du kan också ringa stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Kungsholmen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad