• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya bostäder och parkmark på Långsjö gård

Långsjö

Detaljplanens syfte är bekräfta användningen av befintliga byggnader som bostäder och att tillföra mer parkmark i området.

Planförslaget innebär att befintliga byggnader från 1880–talet kan styckas av och användas som bostäder. Samtidigt ändras delar av nuvarande kvartersmark till allmän parkmark. Detaljplanen ska se till att den befintliga bebyggelsen bevaras och att de kulturhistoriska värdena som finns inom Långsjö gård 10 skyddas.

Inga nya byggnader ska byggas vid fastigheten Långsjö gård 10 och kvartersmark som finns ska ändras till allmän parkmark. Detaljplanen ska se till att den befintliga bebyggelse bevaras och att de kulturhistoriska värdena som finns inom Långsjö gård 10 skyddas.

Avstyckningen ska begränsas till den del av fastigheten där de två befintliga villorna är belägna. Förslaget ska också se till att det skapas utrymme för utevistelse, angöring, sophämtning och parkering. Dessutom kan ändrandet av markens användning möjliggöra att det anläggs nya gångstråk samt att kopplingarna till Långsjön stärks. 

Tidsplan

  • Start-PM: januari 2023
  • Samråd: augusti 2024
  • Granskning: februari 2025
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: april 2025

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Markägare

Stockholms stad.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Långsjö

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad