Bänkbord och sandlåda under solskydd, gröna ytor och lövträd i bakgrunden. Människor i rörelse, illustration.
Rävskogen. Illustration: Nyréns Arkitektkontor.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Årstabergsparken del 1 – Rävskogen

Liljeholmen

Rävskogen är den första delen av Årstabergsparken. Här har staden skapat ett promenadstråk med lekmöjligheter, samlingsplatser och grillplatser med utsikt över staden.

Rävskogen ligger högt belägen i naturmarken med utsikt över Årstadal. Promenadstråket upp från kajplanet har många lekmöjligheter längs vägen, till exempel en trappa uthuggen ur berget och en rutschkana intill gångvägen. I gläntan finns en ny samlingsplats med skärmtak som skydd mot regn och sol samt lek för de yngsta. På bergets topp finns nya trädäck med grillmöjligheter och utsikt över Årstadal. Här finns även ett utsiktstorn i fyra våningar. Alldeles intill finns gungor och sandlek för barn.

Större delen av Rävskogen färdigställdes 2017. Utsiktstornet färdigställdes under hösten 2018.

Årstabergsparken – ny stadsdelspark

Årstadal har vuxit fram i snabb takt och när vi bygger nya bostäder, förskolor och skolor i området behöver vi också bygga parker för promenader, lek och avkoppling. Staden gör därför en stor satsning på parker och naturmark och bygger här en ny stadsdelspark. Årstabergsparken är en bergspark som sträcker sig genom Årstaberg och Årstadal mot Årstaskogen. Naturmarkens kvaliteter har tagits tillvara och utformningen av parken utgår från skogen, berget och utsikten. Flera nya entréer, gångvägar och trappor gör naturmarken på höjden mer tillgänglig och kopplar samman parkens olika delar. Hela skogen inspirerar till lek och har kompletterats med flera platser för aktiviteter, umgänge och rekreation.

Det ekologiska stråket stärks

Parken har också en viktig funktion som ekologisk spridningskorridor för både växter och djur. Vid anläggningen av parken har fler träd planterats och befintliga träd skyddats. För att fåglar och andra djur ska trivas extra bra här har flera fågelholkar, insektshotell och fladdermusholkar satts upp.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Projekt i Liljeholmen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad