Vy vinter, foto.
Vy från Tanto. Sightline
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder, kontor och förskolor i Marievik

Liljeholmen

Marievik är ett område med kontorshus i norra Liljeholmen. Den nya planen innebär att Marievik byggs om till en blandad stadsmiljö med omkring 960 nya bostäder och 27 000 kvadratmeter nya ytor för kontor och andra verksamheter. Området får även nya parker, förskolor och en kajpromenad med badbryggor. Planen har vunnit laga kraft.

Marievik ligger vid vattnet, nära innerstaden och med goda kommunikationer. Planen innebär att området ändras från ett renodlat kontorsområde till en blandad stadsdel med 960 bostäder, 3 förskolor, kontor och lokaler. Några av kontorshusen som står där idag rivs, medan andra byggs om.

 

Bilder

Lekplats i bostadsområde, illustration.
Vy över isigt vatten intill höga byggnader, illustration.
Höga byggnader vid vattnet, illustration.
Väg förbi bostadsområde, illustration.

Efter samrådet 2016 har planen utvecklats vidare. Bland annat placeras bostadshusen i tydliga kvarter, och de höga husen har flyttats så att de inte skuggar badplatsen i Tanto under sommarmånaderna.

Efter granskningen hösten 2019 har markmiljö och risken för påsegling utretts vidare och miljökvalitetsnormen för vatten och buller har förtydligats.

Området blir mer öppet och tillgängligt med gångfartsgator och flera nya parker och torg. Kajen rustas upp, och nya bryggor med ett bad byggs längs kajpromenaden. Där förbereds även för en möjlig framtida hållplats för pendelbåt.

Detaljplanen för Marievik blir en naturlig fortsättning av den påbörjade bebyggelsen längs med kajen vid Årstaviken.

Bilder

Markerad yta på karta, illustration.
Grönskande park, illustration.
Höga byggnader, människor promenerar längs kajen, illustration.
Lekplats i bostadsområde, illustration.

Tidsplan

  • Detaljplanen vann laga kraft den 3 april 2023
  • Antagande i kommunfullmäktige: kvartal 4 2020
  • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden: oktober 2020
  • Granskning 2: 17 juni–11 augusti 2020
  • Granskning 1: 18 september–16 oktober 2019
  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att börja arbetet med ny detaljplan: 12 maj 2011.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Brett samarbete

Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och trafikkontoret samarbetar med markägarna för att utveckla området.

Byggaktörer

Byggaktörerna har en gemensam webbsida som beskriver projektet.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Exploateringskontoret
Telefon: 08-508 27 600

Norra Liljeholmen

Projekt i Liljeholmen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad