• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Tre platser på Lilla Essingen rustas upp med träd och grönt

Lilla Essingen

På Lilla Essingen rustas tre platser upp för att bli trevligare och grönare. Upprustningen gör det också möjligt att använda mindre ytor till stadens hantering av dagvatten och för att främja biologisk mångfald.

De tre platserna är Luxtorget, Essinge brogata och en mindre yta vid Strålgatan 2. Alla platserna är i behov av upprustning och kommer att få friskare träd och renoverade planteringar. Det blir plats för vistelse med nya sittmöbler och vacker grönska.

Växtbäddar för friska träd och dagvattenhantering

Flera träd får nya växtbäddar med biokol, vilket får dem att utvecklas och leva längre. Genom att bygga och renovera växtbäddar får vi en mer hållbar och grönare stad. Växtbäddarna bidrar till att träd och buskar växer bättre och är även en del i en förbättrad hantering av dagvatten i området, vilket minskar risken för översvämning vid kraftigt regn.En ny teknik för att renovera befintliga växtbäddar kommer bland annat att användas på de här platserna. Med tryckluft skjuts näring ner runt träden, på så sätt luckras jorden upp och träden får tillskott av näring.

Luxtorget

Luxtorget är ett långsmalt parktorg centralt beläget på Lilla Essingen som anlades i samband med utbyggnaden av Luxområdet under tidigt 2000-tal. Platsen är idag nedslitet och i behov av upprustning. Parktorget ska bli mer attraktivt och inbjuda till ökad vistelse. Alla stora träd och gräsytor bevaras. Befintlig nedgången perennplantering ersätts med en ny livskraftig. En grusad yta anläggs som kan användas till boulespel. Murar som avgränsar parken mot gatan anläggs samt flera nya sittmöbler i fina färger placeras ut.Träden närmast husfasaden flyttas till annan plats i staden och sex nya mindre träd planteras. De nya träden ger platsen en ökad biologisk mångfald och variation över året med blomning och höstfärger.

Strålgatan

Den lilla platsen vid Strålgatan ligger centralt på Lilla Essingen, i korsningen mellan Essinge Brogata, Strålgatan och Disponentgatan. Ytan är allmän plats men utgör även en del av entrén till bostadshuset Strålgatan 2. Platsen är sliten och i behov av upprustning.Två stora lönnar kommer att få renoverade växtbäddar så att träden ska leva längre och växa bättre. Växtbäddarna leds lokalt dagvatten vid regn. Ny sittbar mur anläggs runt trädet i slänten och platsen får nya utskick och en ordnad cykelparkering.

Essinge brogata

Det lilla parkrummet vid Essinge Brogata ligger centralt på Lilla Essingen och anlades under 1930-talet i samband med bostadshusen i kvarteret Rensnålen. Platsen består av gräsytor, häckar, träd och planteringar. De befintliga hagtornsträden växer dåligt och växtbäddarna är i behov av en upprustning. En trädinventering gjordes 2022 som visar att tre träd är döende och därmed riskträd. Dessa tre ersätts och ytterligare två planteras. För att göra parken mer tillgänglig görs en ny entré mot Essinge Brogatan och övriga förbättras. En ny rabatt anläggs med perenner och återanvända rosor. Cykelparkeringen mot gatan byggs om för att bli mer effektiv.

Karta över projektområdet

Tidsplan

  • Påbörjades hösten 2023
  • Planerat klart våren 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Läs mer om Stockholms stads arbete med träd.

Stockholms träd

En växtbädd är hela det utrymme där växtens rötter kan breda ut sig. En välplanerad växtbädd tar både hand om dagvatten och får växten att må bra. Läs mer om arbetet med växtbäddar i Stockholms stad.

Växtbäddar

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad