• Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Lysviksgatan rustas upp med klimatåtgärder

Farsta

Gatumiljön på Lysviksgatan ska rustas upp, med nya trädplanteringar och en förbättrad dagvattenhantering. Vi passar också på att göra vistelseytorna mer inbjudande och skapa tryggare passager för oskyddade trafikanter.

Farsta centrum och områdena runtom planerades och byggdes på 1950-talet. Lysviksgatan ligger några hundra meter norr om centrum och där finns framför allt bostäder. Gatan används främst av besökare och boende för genomfart och bilparkering. Merparten av gaturummet består av asfalt som med tiden har blivit sliten och därför behöver bytas ut.

Nya träd ger skugga och bättre lokalklimat

Eftersom det idag saknas träd som ger skugga kan gatan bli mycket varm sommartid. Med fler träd förbättras lokalklimatet då det ger en jämnare och svalare temperatur. Tack vare att träden planteras i växtbäddar som samlar upp dagvatten minskar risken för översvämningar vid kraftiga regn.

Både avrinningen och reningen av vattnet kommer att förbättras efter ombyggnationen. Genom ett noggrant val av växter och träd i området bidrar den nya grönskan också till en stärkt biologisk mångfald.

Planerade åtgärder

På platsen kommer följande åtgärder att göras:

 • 18 nya träd planteras i växtbäddar där dagvatten långsamt kan infiltreras.
 • Mittrefugen får flera öppna planteringsytor med träd, buskar och perenner.
 • En vistelseyta placeras centralt med en större parksoffa och kompletterande belysning.
 • Två nya övergångsställen för säkrare passage över gatan.
 • Trottoaren i söderläge breddas så att den går att snöröja och städa året om.
Illustrationsplan över de planerade åtgärderna.

I samband med ombyggnaden kommer antalet parkeringsplatser att behöva minskas med cirka 30 platser av de 80 som idag finns längs den aktuella sträckan.

Åtgärderna kommer att förbättra både trafiksäkerheten och framkomligheten för gående och cyklister på Lysviksgatan. I kombination med den nya belysningen förväntas åtgärderna att öka känslan av trygghet hos oskyddade trafikanter.

Tidsplan

 • Genomförandebeslut, december 2023.
 • Planerad byggstart 2024.
 • Klart 2026.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Projekt i Farsta

Uppdaterad