Bostadshus vid tvärbanan. Gata med bilar som kör och människor som går på trottoaren. Trappor och grässluttningar. Illustration.
Karlsbodavägen. Vy från norr: Illustration: Stockholmshem/Brunnberg och Forshed.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Bostäder, lokaler och förskola i södra Mariehäll

Mariehäll

I Mariehäll pågår en gradvis omvandling från industriområde till en blandad stad med bostäder och verksamheter. I detaljplanen för Archimedes 1 och del av Mariehäll 1:1 byggs cirka 770 nya bostäder. I området byggs också ett grönt gångstråk med park, lekplats och torg. Detaljplanen har fått laga kraft. Arbeten pågår.

Pågående arbeten i området

Mariehäll förändras till en attraktiv promenadstadsdel med fler bostäder, verksamheter och service. Som en del i omvandlingen av kvarteret Archimedes med nya bostäder och lokaler kommer Karlsbodavägen, Gårdsfogdevägen och Archimedesvägen rustas upp.

Gårdsfogdevägen och Archimedesvägen byggs om med separerade gång- och cykelbanor. Den befintliga stenmuren längs Gårdsfogdevägen demonteras för att stenarna ska kunna återanvändas till en ny mur. Äldsta byggnaden längs Gårdsfogdevägen är ”Slottet”, ett trevåningshus från 1885 som ska bevaras. Träden framför ”slottet” behålls medan övriga träd fälls för att bland annat möjliggöra en ledningsomläggning som sker i samband med upprustningen. Nya växtbäddar till träden byggs längs Gårdsfogdevägen och Archimedesvägen. När de nya husen är uppförda och arbetena är i slutskedet kommer nya träd planteras. Gatubelysning byts ut och vägarna får ny beläggning.

Karlsbodavägen rustas upp och anpassas till flerbostadshusen som Stockholmshem bygger. Vägen får en mer stadsmässig karaktär med bredare gång- och cykelbana och parkeringsfickor. Nya växtbäddar byggs för att slutligen ge plats åt nya träd, när bostadshusen är uppförda.

Ledningsnätet byggs ut och rustas
I samband med att gatorna rustas upp kommer ledningar, som nått sin tekniska livslängd, att ersättas och nya ledningar läggs för bland annat vatten/avlopp, el och fiber samt anslutning till fjärrvärme. Arbetet innebär också att ledningarnas kapacitet ökar.

Etappvis upprustning. Klart vintern 2025/2026

Arbetena kommer utföras i flera etapper. Först ut är arbeten längs Gårdsfogdevägen samt del av Karlsbodavägen, närmast Stockholmshems nya bostadshus. Dessa arbeten startar i maj och beräknas pågå till 2024 oktober. Därefter påbörjas arbeten längs Archimedesvägen. Hela entreprenaden avslutas under vintern 2025/2026. Vissa arbeten som är väderberoende, till exempel asfalteringsarbete kan komma att utföras under våren 2026.

Störningar under byggtiden
Framkomligheten längs Gårdsfogdevägen och Archimedesvägen kommer periodvis vara begränsad. Var uppmärksam på skyltningen i området. Under hela arbetsperioden kommer ni kunna ta er fram till omkringliggande fastigheter och bostäder. En del arbeten kan komma att behöva utföras under sen kväll för att inte störa framkomligheten.

En ökning av byggtrafik, damm och buller i anslutning till arbetsområdet kan märkas. Arbetena pågår i huvudsak under vardagar klockan 07.00–19.00. Arbetena utförs av JVAB på uppdrag av Stockholms stads exploateringskontor.

Sprängningsarbeten vintern 2023/2024

Under vintern 2023/2024 utför Stockholmshem sprängningsarbete längs med Karlsbodavägen. Under byggtiden kan framkomligheten begränsas vid byggarbetsplatsen på Karlsbodavägen och Gårdsfogdevägen. Sprängningsarbetet beräknas vara klart i april 2024, därefter sker bortforsling av sten.

Sprängningar sker 3-4 gånger per dag. De får ske efter klartecken vid följande tider:

 • 09.38 – 09.41
 • 12.01 – 12.04
 • 14.46 – 14.49
 • 15.19 – 15.21 (reservtid).

Inför sprängningar sänder Stockholmshems entreprenör ut flera korta ljudsignaler som uppmärksammar dig på att dessa startar. När sprängningarna är klara sänder de ut en längre sammanhängande signal. Vid behov kommer det även finnas flaggvakter på plats som lotsar trafikanterna. För din säkerhet är det viktigt att du respekterar avspärrningar och följer orange vägvisning.
Arbetet utförs av entreprenören Åke Sundvall, huvudsakligen på helgfria vardagar mellan klockan 07:00 och 18:00.

Bilder

Bostadshus med människor utanför. Butik på markplan. Illustration.
Här syns ett av de föreslagna husen vid det nya torget längs Karlsbodavägen. Illustration: Stockholmshem/Brunnberg & Forshed
Tvärbana som åker förbi bostadshus. Illustration.
Karlsbodavägen. Vy från söder: Illustration: Stockholmshem/Brunnberg och Forshed.

Blandad stads med bostäder och verksamheter

Det gamla industriområdet i Ulvsunda och södra Mariehäll ska omvandlas till en blandad stad med bostäder och verksamheter. Detaljplanen för Archimedes 1 och del av Mariehäll 1:10 med flera är en del i det omvandlingsarbetet.

Planområdet ligger i södra Mariehäll och omfattar huvudsakligen industrifastigheten Archimedes 1 och en del av naturmarken i Mariehäll 1:10. Området kommer utvecklas med cirka 770 nya bostäder.

De flesta av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna bevaras och byggs om till bostäder och en förskola.

Mitt i området, skyddat från trafikbuller, anläggs ett grönt gångstråk med en lekplats, en park och ett torg med butikslokaler. Stråket blir i framtiden en del av ett längre grönt gångstråk genom Mariehäll till den planerade strandparken utmed Bällstaviken. Arbeten kommer att genomföras på Karlsbodavägen, Gårdsfogdevägen samt Archimedesvägen, syftet är att anpassa gatorna till den nya bostadsbebyggelsen och de nya trafiklösningarna.

Bilder

Flera bostadshus med många våningar och balkonger. Ritning.
Flygvy från söder. Illustration: ALM/BSK Arkitekter.
Flera bostadshus med ett flertal våningar och balkonger. Ritning.
Flygvy från öster. Illustration: ALM/BSK Arkitekter.
Torg med omgivande hus, träd och människor i rörelse. Illustration.
Vy över torget. ALM/BSK Arkitekter.
Flera byggnader som ligger nära torg och tvärbana. Illustration.
Vy från Karlsbodavägen.

Sprängningsarbeten vintern 2023/2024

Under vintern 2023/2024 utför Stockholmshem sprängningsarbete längs med Karlsbodavägen. Under byggtiden kan framkomligheten begränsas vid byggarbetsplatsen på Karlsbodavägen och Gårdsfogdevägen. Sprängningsarbetet beräknas vara klart i april 2024, därefter sker bortforsling av sten.

Sprängningar sker 3-4 gånger per dag. De får ske efter klartecken vid följande tider:

 • 09.38 – 09.41
 • 12.01 – 12.04
 • 14.46 – 14.49
 • 15.19 – 15.21 (reservtid).

Inför sprängningar sänder Stockholmshems entreprenör ut flera korta ljudsignaler som uppmärksammar dig på att dessa startar. När sprängningarna är klara sänder de ut en längre sammanhängande signal. Vid behov kommer det även finnas flaggvakter på plats som lotsar trafikanterna. För din säkerhet är det viktigt att du respekterar avspärrningar och följer orange vägvisning.
Arbetet utförs av entreprenören Åke Sundvall, huvudsakligen på helgfria vardagar mellan klockan 07:00 och 18:00.

Gula villan har flyttats till tillfällig plats

Vid Karlsbodavägen låg Gula villan, som är en kulturminnesskyddad byggnad från slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Villan har flyttats till ett nytt tillfälligt läge i närheten - vid Gårdsfogdevägen. Stockholms stad utreder en slutlig plats för placering av Gula villan. På platsen vid Karlsbodavägen, där villan tidigare stod kommer det byggas en gång- och cykelbana invid den nya bostadsbebyggelsen.

Tidsplan

Detaljplan för Archimedes 1 och del av Mariehäll 1:10 vid Karlsbodavägen vann laga kraft 17 mars 2020.

Byggnation inom området pågår.

Stockholmshem utför sprängningar vid Karlsbodavägen. Dessa beräknas pågå till till april 2024, därefter bortforsling av sten. Se information ovan.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Detaljplan för Archimedes 1 och del av Mariehäll 1:10 vid Karlsbodavägen vann laga kraft 17 mars 2020.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 300

Idris Yasin
Byggprojektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 645

Elisabeth Lindvall
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 580

Projekt i Mariehäll

Uppdaterad