Bostadshus vid tvärbanan. Gata med bilar som kör och människor som går på trottoaren. Trappor och grässluttningar. Illustration.
Karlsbodavägen. Vy från norr: Illustration: Stockholmshem/Brunnberg och Forshed.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder, lokaler och förskola i södra Mariehäll

Mariehäll

I Mariehäll pågår en gradvis omvandling från industriområde till en blandad stad med bostäder och verksamheter. I detaljplanen för Archimedes 1 och del av Mariehäll 1:1 byggs cirka 770 nya bostäder. I området byggs också ett grönt gångstråk med park, lekplats och torg. Detaljplanen har fått laga kraft. Arbeten pågår.

Bilder

Bostadshus med människor utanför. Butik på markplan. Illustration.
Här syns ett av de föreslagna husen vid det nya torget längs Karlsbodavägen. Illustration: Stockholmshem/Brunnberg & Forshed
Tvärbana som åker förbi bostadshus. Illustration.
Karlsbodavägen. Vy från söder: Illustration: Stockholmshem/Brunnberg och Forshed.

Blandad stads med bostäder och verksamheter

Det gamla industriområdet i Ulvsunda och södra Mariehäll ska omvandlas till en blandad stad med bostäder och verksamheter. Detaljplanen för Archimedes 1 och del av Mariehäll 1:10 med flera är en del i det omvandlingsarbetet.

Planområdet ligger i södra Mariehäll och omfattar huvudsakligen industrifastigheten Archimedes 1 och en del av naturmarken i Mariehäll 1:10. Området kommer utvecklas med cirka 770 nya bostäder.

De flesta av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna bevaras och byggs om till bostäder och en förskola.

Mitt i området, skyddat från trafikbuller, anläggs ett grönt gångstråk med en lekplats, en park och ett torg med butikslokaler. Stråket blir i framtiden en del av ett längre grönt gångstråk genom Mariehäll till den planerade strandparken utmed Bällstaviken. Arbeten kommer att genomföras på Karlsbodavägen, Gårdsfogdevägen samt Archimedesvägen, syftet är att anpassa gatorna till den nya bostadsbebyggelsen och de nya trafiklösningarna.

Bilder

Flera bostadshus med många våningar och balkonger. Ritning.
Flygvy från söder. Illustration: ALM/BSK Arkitekter.
Flera bostadshus med ett flertal våningar och balkonger. Ritning.
Flygvy från öster. Illustration: ALM/BSK Arkitekter.
Torg med omgivande hus, träd och människor i rörelse. Illustration.
Vy över torget. ALM/BSK Arkitekter.
Flera byggnader som ligger nära torg och tvärbana. Illustration.
Vy från Karlsbodavägen.

Sprängningsarbeten vintern 2023/2024

Under vintern 2023/2024 utför Stockholmshem sprängningsarbete längs med Karlsbodavägen. Under byggtiden kan framkomligheten begränsas vid byggarbetsplatsen på Karlsbodavägen och Gårdsfogdevägen. Sprängningsarbetet beräknas vara klart mars 2024.

Sprängningar sker 3-4 gånger per dag. De får ske efter klartecken vid följande tider:

  • 09.38 – 09.41
  • 12.01 – 12.04
  • 14.46 – 14.49
  • 15.19 – 15.21 (reservtid).

Inför sprängningar sänder Stockholmshems entreprenör ut flera korta ljudsignaler som uppmärksammar dig på att dessa startar. När sprängningarna är klara sänder de ut en längre sammanhängande signal. Vid behov kommer det även finnas flaggvakter på plats som lotsar trafikanterna. För din säkerhet är det viktigt att du respekterar avspärrningar och följer orange vägvisning.
Arbetet utförs av entreprenören Åke Sundvall, huvudsakligen på helgfria vardagar mellan klockan 07:00 och 18:00.

Gula villan har flyttats till tillfällig plats

Vid Karlsbodavägen låg Gula villan, som är en kulturminnesskyddad byggnad från slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Villan har flyttats till ett nytt tillfälligt läge i närheten - vid Gårdsfogdevägen. Stockholms stad utreder en slutlig plats för placering av Gula villan. På platsen vid Karlsbodavägen, där villan tidigare stod kommer det byggas en gång- och cykelbana invid den nya bostadsbebyggelsen.

Tidsplan

Detaljplan för Archimedes 1 och del av Mariehäll 1:10 vid Karlsbodavägen vann laga kraft 17 mars 2020.

Byggnation inom området påbörjades under våren 2022.

Stockholmshem utför sprängningar vid Karlsbodavägen. Dessa beräknas pågå till mars 2024. Se information ovan.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Detaljplan för Archimedes 1 och del av Mariehäll 1:10 vid Karlsbodavägen vann laga kraft 17 mars 2020.

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Planfrågor
Stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 300

Håkan Askerud
Projektledare, konsult exploateringskontoret
Telefon: 070-08 876 34

Elisabeth Lindvall
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 580

Projekt i Mariehäll

Uppdaterad