• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Fastighet på Biblioteksgatan byggs upp

Norrmalm

Fastigheten Vildmannen 7 på Biblioteksgatan skadades av en brand hösten 2017. Den här planen har gjort det möjligt att bygga upp fastigheten med såväl bostäder som kontorslokaler.

Hösten 2017 utbröt en brand i fastigheten. I delen mot Biblioteksgatan brann i stort sett hela byggnadens innandöme ned. För gårdsflyglarna och delen mot Jakobsbergsgatan, som innehöll bostäder, brann vinden ned och den översta våningen brandskadades. Övriga våningar vatten- och rökskadades.

Planen har gjort det möjligt att återuppbygga fastigheten med kontor och bostäder. De värdefulla fasaderna har bevarats och att bebyggelse byggts bakom dessa.

Ett levande city

Bostäder bidrar till att göra city levande under en större del av dygnet. För att bostäderna ska kunna bidra med en social och trygghetsskapande karaktär är det viktigt att de även fortsättningsvis placeras i gatufasad.

Byggnaden är med sina unika fasader i roslagssandsten och rika ornamentering av stor betydelse för upplevelsen av Biblioteksgatans attraktivitet. En utgångspunkt för återuppbyggnad av kontorsdelen har varit att hela den äldre gatufasaden bevaras och att en ny byggnad uppförs bakom den.

Tidsplan

  • Samråd 5 mars–16 april 2019
  • Granskning 25 september–23 oktober 2019
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden mars 2020
  • Laga kraft 11 januari 2020.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Projekt på Norrmalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad