Vy mot entré till köpcentrum från andra sidan gatan. Människor i rörelse, visionsbild.
Till- och ombyggnad av Galleriankvarteret.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Gallerian

Norrmalm

Ett planförslag från stadsbyggnadskontoret möjliggör till- och ombyggnad av Galleriankvarteret i City. Det handlar om att bygga fler våningsplan i några av byggnaderna, utveckla tidigare lokaler till hotell samt bygga ett gångstråk mellan Brunkebergstorg och Kockstorget.

Galleriankvarteret består av fem olika fastigheter: Trollhättan 29–33. Samtliga planförslag för ombyggnad av kvarteret har vunnit laga kraft. Om- och tillbyggnaderna syftar till att utveckla Galleriankvarteret till mer varierad användning samt att möjliggöra bättre koppling mellan Brunkebergstorg och Regeringsgatan via det nya stråket Plusset.

De nya detaljplanerna medger utökad byggnadsvolym inom kvarteret. Påbyggda våningsplan inom kvarteret Trollhättan kommer att bli synliga från flera platser i Stockholm, framförallt från söder. De delar av Gallerian som i nuläget inrymmer kontor kommer även i fortsättningen att vara kontor med handel i bottenvåningen.

Utöver detta möjliggörs att gårdarna inom Trollhättan 31 bebyggs, tillbyggnader möjliggörs vid Kockstorget samt mellan Trollhättan 29 och 30 mot Hamngatan. Mot Jakobsgatan möjliggörs en ny byggnad på totalt 9 våningar. Delen av Gallerian som vetter ut mot Brunkebergstorg har konverteras till hotell. Här har en ny entré öppnats mot torget. Större delen av det som tidigare var bankverksamhet i Gallerian kommer ersättas med nya hyresgästanpassade kontor.

I skärningspunkten mellan Gallerians gågata och Kockstorget utvecklas stråket Plusset, som ska kantas av caféer, restauranger och tillfälliga butiker. I och med det öppnas ett publikt stråk mellan Kockstorget och Brunkebergstorg aktiveras framförallt Brunkebergstorg, men i förlängningen skapas även nya flöden på omgivande gator.

Stockholm city 2030

Ambitionen är att Stockholm city år 2030 ska vara en av de mest attraktiva miljöerna i Stockholm att vistas i. Den intensiva pulsen, de inbjudande offentliga platserna, det mångfacetterade utbudet av aktiviteter, upplevelser och varor samt mångfalden av människor och miljöer ger en omisskännlig atmosfär av att vistas i en storstad.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Norrmalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad