Klara sjö i förgrunden, människor paddlar kajak på sjön. Klara City View i bakrunden, människor promenerar utanför, fotomontage.
Visionsbild: Klara City View sett från Klara Sjö. Bild: Dorte Mandrup
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Klara City View – nytt kontorshus

Norrmalm

Norrmalm 4:41/Klara City View består idag i huvudsak av trafikinfrastruktur. Platsen ligger mellan Stockholm Waterfront och Klara Sjö utmed Klarabergsviadukten. Här ska uppföras kommersiella lokaler om cirka 15 000 kvm med fokus på kontor, i samarbete med Humlegården Fastigheter.

Markanvisningstävlingen för fastigheten som staden arrangerade, avgjordes under 2021. Humlegården Fastigheter vann tävlingen. Markanvisningen gäller kontorshus om cirka 15 000 kvm i Stockholms city. I bebyggelsens bottenvåningar ska butiker, restauranger och annan service flytta in. Även ett bostadsinslag kommer att prövas under detaljplaneprocessen.

Den nya bebyggelsen möjliggörs genom att Stockholms stad däckar över delar av Klarastrandsleden, strax väster om Stockholm Waterfront. Genom projektet vill staden bland annat förbättra kopplingarna mellan city och Kungsholmen och att strandpromenaden längs med Klara Sjö blir tryggare och mer tillgänglig.

Stockholms stad och Humlegården bjöd i slutet av 2022 in tre utvalda arkitektkontor till ett parallellt uppdrag, med målet att ta fram ett förslag till arkitektonisk utformning av bebyggelsen. Den gemensamma visionen för utvecklingen runt Klara City View utgår från att skapa en ny attraktiv målpunkt i en mycket central del av Stockholms innerstad. Under våren 2023 har en bedömningsgrupp bestående av representanter från Stockholms stad, Humlegården samt två externa arkitekter utvärderat förslagen. Arkitektkontoret som valdes är danska Dorte Mandrup.

Centralt läge

Med cirka 200 meter till Centralstationen, city och Stockholm Waterfront samt cykelstråk och Klarastrandsleden strax intill kunde läget inte vara bättre. Klara City View kommer även bli ett starkt tillskott i det spännande sammanhang som skapas genom utvecklingen av västra city.

Projektet innebär en naturlig utvidgning av Cityområdet västerut mot Kungsholmen. En blandad användning i området rimmar bra med programmet för Cityområdet. Utvecklingen av kvarteret ligger också väl i linje med visionen för City som antogs 2012.

Bilder

Entré till Klara City View. Människor som promerar och cyklar utanför, illustration.
Visionsbild: Entrén till Klara City View sett från Klarabergsviadukten. Bild: Dorte Mandrup
Flygvy över Klarastrandsleden och Stadshuset med området för Klara City View markerat, foto.
Flygvy över området för Klara City View, foto.
Området för Klara City View sett från Stadshustornet, foto

Västra City

Närområdet kommer att genomgå stora förändringar framöver. Jernhusen, den dominerande fastighetsägaren i centralstationsområdet har påbörjat ett omfattande stadsutvecklingsarbete där fastigheterna och stadsmiljön kommer att omvandlas. Det inkluderar bland annat nybyggnation på en planerad överdäckning av järnvägsspåren intill Centralstationen. Området planeras att innehålla bland annat kontor, bostäder och handel. Detta utvecklingsprojekt tillsammans med Klara City View kommer att stärka den västra delen av Stockholm city.

Bilder

Platsen för Klara City View sett söderifrån från vattnet, foto.
Flygvy över området vid Klara City View, sett från den norra sidan, foto.
Vy över stadshuset från södra sidan, Södermalm, foto.

Tidsplan

Staden har tagit fram en översiktlig tidsplan för Klara City View. Under hösten 2021 fattade exploateringsnämnden beslut om markanvisning till Humlegården och kommunfullmäktige fattade beslut om att godkänna inriktningen för projektet och gav exploateringsnämnden, genom exploateringskontoret, i uppdrag att fortsätta utredningarna.

Ett parallellt uppdrag avslutades våren 2023, och arkitektkontoret som valdes för att arbeta vidare i processen med den arkitektoniska utformningen var Dorte Mandrup.

Bedömningen är att arbetet med detaljplanen kommer att pågå i cirka två och ett halvt år. Mot bakgrund av detta planerar staden sin byggstart till slutet av 2027. Detta möjliggör för Humlegården att starta bygget 2029 och flytta in 2031.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktörer

Planområdet innefattar två fastigheter där staden äger fastigheten Norrmalm 4:41 samt en mindre del av fastigheten Blekholmen 1:1 vilken ägs av M&G Real Estate.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Skicka in din fråga via formuläret. Du kan också ringa stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Victoria Grönros Zimmerman
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 258

Martin Ottosson
Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 442

Projekt på Norrmalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad