• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Utbyggnad, Sankta Eugenia katolska församling

Norrmalm

Detaljplanen innebär påbyggnader på gatu- och gårdshus, samt ombyggnad interiört. Detaljplanen har vunnit laga kraft. Fastigheten Katthavet 7 ligger vid Kungsträdgården.

Planarbetet har prövat möjligheten att bygga till inom fastigheten Katthavet 7. Planen innebär påbyggnader på gatu- och gårdshus, samt ombyggnad interiört. För att bevara fastighetens och den omgivande bebyggelsens höga kulturvärden införs skydds- och varsamhets-bestämmelser i detaljplanen.

Fastigheten ägs av Sankta Eugenia katolska församling och har bland annat kyrka, församlingslokaler, kontor och bostäder. Församlingen har nu behov av fler lokaler. Fastigheten ligger på Kungsträdgårdsgatan nära Kungsträdgården.

Katolska kyrkan rymmer utöver sin kärnverksamhet även högskola och ett brett socialt program. Kyrkan utgör en viktig icke kommersiell mötesplats i city. Den blandade användningen med centrumändamål , kontor, bostäder och skola är väsentlig för att stadsmiljöns funktionsblandade karaktär ska bibehållas och vidareutvecklas.

Planområde

Planområdet är fastigheten Katthavet 7. Fastigheten omges av Kungsträdgårdsgatan samt övriga fastigheter inom kvarteret Katthavet. Angränsande fastigheter är bland annat av Katthavet 5, med Stora synagogan och Minnesmonumentet över Förintelsens offer, samt Katthavet 8, med Berns salonger (restaurang, hotell och nattklubb).

Bilder

Församlingens centrala rum med bänkar och mittskepp. Visionsbild.
Illustration som visar mittskeppet med församlingens nya centrala rum, där befintliga lanterniner integreras.
Gathus och gårdshus med tillbyggnader. Visionsbild.
Perspektiv från sydöst som visar befintligt gathus och gårdshus i vitt och tillbyggnaderna i beige.
Fasader med glas och fibercement. Visionsbild.
Perspektiv från söder med det södra sidoskeppet i fonden. Fasader i fibercement med inslag av glasbetong.

Tidsplan

  • Planen vann laga kraft den 3 november 2021
  • Antagande:30 september 2021
  • Granskning: 26 maj – 23 juni 2021
  • Samråd: 5 maj–15 juni 2020
  • Start-PM i stadsbyggnadsnämnden 1 kv. 2019

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Fastighetsägare

Fastigheten Katthavet 7 ägs av Sankta Eugenia katolska församling. 

Fråga om projektet

Fyll i formuläret eller ring stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 300.

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 300

Projekt på Norrmalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad