På bilden syns en karta över Sundby där området som utreds är utritat med en lila streckad linje.
Stockholms stad utreder del av Sundby 5:17 som framtida idrottsyta. Området är inritat med lila.
Projekt Planerat

Ny idrottsyta i Sundby

Sundby

Under ombyggnaden av Bromstens idrottsplats behöver idrottsverksamheten flytta. Fastigheten Sundby 5:17, längs Arrendevägen och Småbrukarvägen i Sundby, utreds nu som en möjlig evakueringsyta.

Projektfakta

Sundby 5:17 är en plats som skulle fungera bra som evakueringsyta för idrotten när den behöver flytta från Bromstens IP. Marken är sedan tidigare planlagd för idrott, tillräckligt stor och inte alltför kuperad.

Behovet av idrottsytor i Stockholm växer och för att möta efterfrågan planerar vi för att Sundby 5:17 kan vara kvar som idrottsyta även när arbetena på Bromstens idrottsplats är klara.

Tidplan

Under våren och sommaren 2022 undersöker vi platsens naturvärden och markförhållanden. Under vecka 27 (4-8 juli) genomför vi en geoteknisk undersökning. Resultatet från undersökningarna kommer sedan ligga till grund för beslut om platsen blir en evakueringsyta.

Efter att Stockholms stad fattat beslut kommer vi ta fram en tidplan för när bygget kan starta och när det beräknas bli klart.

Projektet är ett samarbete mellan exploateringskontoret, fastighetskontoret och idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Kontakt

Pye Seaton

Projektledare, fastighetskontoret

Jennifer von Hofsten

Projektledare, exploateringskontoret

Caroline Berg

Kommunikatör, fastighetskontoret

Frågor och svar

Läs mer om skola och idrottshall på Bromstens IP

Uppdaterad