Projekt Pågående

Ny kontorsbyggnad vid Tegelbacken

Norrmalm

På fastigheten Snäckan 8 vid Stockholms vattenfront tillförs ny kontorsbebyggelse.

Projektfakta

Ny modern kontorsbyggnad

Invid vattnet mitt i Stockholm City ligger fastigheten Snäckan 8, en byggnad från 1970- talet. Stockholms stad har i en planläggning föreslagit att bygga nya kontors- och bostadshus i fastigheten. Planen syftar till att uppföra en modern fastighet av hög arkitektonisk kvalitet, vilket innebär att den befintliga byggnaden behöver rivas.

Idag inrymmer fastigheten kontorslokaler om totalt åtta våningar och butikslokaler i bottenvåningen. Våningshöjderna bedöms av fastighetsägaren som alltför låga för modern kontorsverksamhet och man har därför ansökt om att få ersätta kontorsbyggnaden med en ny. I planen ingår att bygga kontorslokaler med centrumändamål i bottenvåningen för att möjliggöra butiker etc. I planen föreslås även att Klarafarets in- och utfart vid Rödbodgatan tas bort och att Rödbodgatan därmed smalnas av. Genomfartsmöjligheten mellan Klara Västra Kyrkogata och Tegelbacken försvinner.

City ska utvecklas kontinuerligt

I visionen för City föreslås en utveckling, med ett blandat funktionsinnehåll med verksamheter, kultur, bostäder och bostadskomplement i kvarter där bottenvåningarna vänder sig utåt. Därför behöver den nya bebyggelsen bli en del av och bidra till att utveckla det som definieras som Stockholms skönhet och tydligaste särdrag, genom bland annat siluetterna mot vattnet. Projektet ska bidra till att göra stadsmiljön mer levande, lättorienterad och trivsam i enlighet med vision för City.

Tidplan

  • Samråd 1 november till 13 december 2016.
  • Granskning från 25 april 2018 till 23 maj 2018
  • Antagen 2018-08-29
  • Laga kraft 2020-12-11

Byggaktör

Byggherre är Skanska Fastigheter Stockholm AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Karin Lindgren Gardby

Projektledare, exploateringskontoret

Martin Ottosson

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

(Media och kommunikation)

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad