Projekt Planerat

Surbrunnsgatan blir Stockholms första cykelgata

Vasastan

I höst startar arbetet med att skapa bättre förutsättningar för cyklister på Surbrunnsgatan. Bland annat regleras gatan om till cykelgata, genomgående gångbanor byggs på sex platser och en av stadens smalaste cykelbanor breddas.

Projektfakta

Bakgrund

Surbrunnsgatan är ett utpekat huvudcykelstråk i Stockholms cykelplan. Under den mest trafikerade timmen på morgonen är cykeln det vanligaste trafikslaget och gatan bedöms ha potential för ökad cykeltrafik.

Idag sker cyklingen mest i blandtrafik samtidigt som det är svårt att bygga traditionell cykelinfrastruktur, till exempel cykelbanor eller cykelfält. Det beror på att gatan är smal samtidigt som det finns ett stort behov av plats för leveranser till restauranger och butiker på gatan.

Med bakgrund av detta kommer Surbrunnsgatan bli Stockholms första cykelgata där bilar och andra fordon förhåller sig till cyklisterna på gatan. Projektet kommer också bygga genomgående gångbanor och bredda en av stadens smalaste cykelbanor.

Syftet med projektet är att skapa ett gaturum på cyklisternas villkor där samspelet mellan cykel- och motortrafik förbättras och underlättas. Den här satsningen ska leda till bättre framkomlighet för cyklister och en säkrare och tryggare trafikmiljö för alla trafikanter på gatan.

Vad ingår i projektet?

Projektet kommer bland annat:

 • Göra om Surbrunnsgatan till en cykelgata.
 • Färga körfälten längs gatan röda.
 • Skapa sex genomgående gångbanor.
 • Bredda gång- och cykelbanan mellan Norrtullsgatan och Hagagatan.
 • Skapa fler lastplatser.

Att Surbrunnsgatan blir en cykelgata innebär att nya trafikregler där bland annat har fordon som kör in på gatan väjningsplikt mot cyklister och de som befinner sig på gatan ska anpassa sin hastighet till cykeltrafiken. Skyltning kommer sättas upp längs gatan och körfälten kommer färgas röda för att tydligt signalera att andra trafikregler gäller där.

För att förbättra för gående längs gatan kommer genomgående gångbanor byggas på sex platser, i korsningarna Surbrunnsgatan och Hagagatan samt Döbelnsgatan och Tulegatan.

Den enkelriktade gång- och cykelbanan mellan Norrtullsgatan och Hagagatan breddas också. Cykelbanan här är en av Stockholms smalaste och är på en kort sträcka bara 40 centimeter bred. Cykelbanan kommer breddas till 2,25 meter och gångbanan kommer breddas från 2,2 meter till 3,4 meter.

Ett problem längs gatan har varit bristen på lastplatser för leveranser till restauranger och butiker. Det har lett till dubbelparkeringar och som i sin tur har skapat en osäker trafiksituation. För att motverka detta kommer Stockholms stad skapa 145 meter ny lastplats längs gatan.

För att få plats med mer lastplats och bredare gång- och cykelbana kommer ett antal parkeringsplatser försvinna. En del av dessa kommer kompenseras för genom att fler parkeringsplatser skapas mellan Frejgatan och Vanadisvägen.

Påverkan

Projektet kommer påverka framkomligheten längs Surbrunnsgatan för samtliga trafikslag under byggtiden. Det kommer under hela arbetet gå att nå butiker, restauranger och portar.

På vilket sätt framkomligheten påverkas är inte klart utan mer information kommer publiceras närmare byggstart.

Tidplan

Arbetet kommer påbörjas hösten 2023 och avslutas före årsskiftet 2023/2024.

Vad gäller på en cykelgata?

På en cykelgata gäller följande:

 • Fordon får inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.
 • Den högsta tillåtna hastigheten märks ut med vägmärke.
 • Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.
 • En förare som kör in på en väg som är cykelgata har väjningsplikt mot fordon på cykelgatan.
 • En förare av ett motordrivet fordon ska anpassa hastigheten till cykeltrafiken.
 • En förare har också väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna kursen när föraren kommer in på en väg från en cykelgata.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad