Ett större grusat område med omkringliggande grönska och kolonilotter. Delar av det grusade området och grönskan är markerad med en vit linje.
Bredvid Eriksdalsbadet planeras för en permanent tennishall.
Projekt Planerat

Tennishall vid Eriksdalsbadet

Södermalm

En permanent tennishall planeras att byggas väster om Eriksdalsbadet, inom del av fastigheten Södermalm 5:2. På platsen finns idag tennisbanor.

Bildgalleri

Visionsbild på den planerade byggnaden sedd från Hammarby Slussväg. Illustration White arkitekter
Visionsbild på den planerade byggnaden sedd från Hammarby Slussväg. Illustration White arkitekter
Illustration över en skiss på en ny byggnad med grönska och träd runtomkring.
Illustrationsplan över den permanenta tennishallen. Illustration White arkitekter
Området för den föreslagna tennishallen ses här inritad.
Karta som visar planområdet med röd linje.
Kartan visar planområdet med röd linje. Befintligt promenadstråk är markerat med grön streckad linje.

Projektfakta

Permanent tennishall väster om Eriksdalsbadet

En ny permanent tennishall planeras att byggas väster om Eriksdalsbadet (del av fastigheten Södermalm 5:2). På platsen finns idag Hellas Tennisklubb, ägd av Hellas Tennis AB, som idag består av fyra tennisbanor som vintertid täcks av ett uppblåsbart tält.

Den planerade tennishallen föreslås bli fyra tennisbanor med tillhörande omklädningsrum, gym och reception. I hallen planeras även utrymme för café med möjlighet till uteservering med besökare både från tennishallen och utifrån.

Den nya byggnaden ska öppna upp sig mot söder och Årstaviken och på så sätt stärka promenadstråket och bidra till folkliv och rörelse i området. Möjligheten att röra sig längs med strandkanten påverkas inte av planen.

Planområde

Planområdet utgörs av del av fastighet Södermalm 5:2 och omges i norr av kolonilottsområdet Eriksdalslunden och i söder av båtuppläggningsplatser samt parkeringsplatser mot Årstaviken. Öster om planområdet ligger Eriksdalsbadets utomhusbassänger och rekreationsområde.

Preliminär tidplan

  • Start-PM togs i juni 2020
  • Samråd 7 september–18 oktober 2021
  • Granskning planeras augusti-september 2023
  • Antagande planeras november 2023

Frågor och svar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Per Jacobsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Christina Winberg

Projektledare, exploateringskontoret

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad